صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱۴ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

فقر؛ وجه مشترک ۱۵۲ میلیون کودک کار در جهان

فقر؛ وجه مشترک ۱۵۲ میلیون کودک کار در جهان

طبق آمار یونیسف هنوز هم ۱۵۲ میلیون دختر و پسر در جهان در گروه کودکان کار قرار میگیرند. در ایران، فقر، بدسرپرستی، حاشیهنشینی و نبود سیاستهای کارآمد یا عدم اجرای درست این سیاستها بر شمار کودکان کار افزوده است.
۱۲ جون برابر با ۲۲ جوزا را روز جهانی مبارزه با کار کودکان نامیدهاند. به همین مناسبت، یونیسف، صندوق کودکان ملل متحد، روز سه شنبه (۱۱ جون) گزارشی در این باره ارائه کرد که نشان میدهد هنوز هم در سراسر جهان ۱۵۲ میلیون دختر و پسر (تقریبا از هر ده کودک، یک کودک) مجبورند برای چرخیدن چرخ اقتصادی خانواده کار کنند. بر پایه این گزارش، تقریبا نیمی از این کودکان (۷۳ میلیون نفر) در شرایط خطرناک کار میکنند یا استثمار میشوند.
بر پایه گزارشهای یونیسف بیشتر این کودکان، یعنی تقریبا نیمی از آنها (۷۲ میلیون نفر) در آفریقا و ۶۲ میلیون در آسیا زندگی میکنند و بیش از ۷۰ درصد این کودکان در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند.
یونیسف دولتها، جامعه مدنی و صاحبان صنایع را فراخوانده است که با ریشههای کار کودکان مانند فقر شدید، نبود امکان تحصیل و آموزش و تبعیض علیه دختران با شدتی بیشتر مبارزه کنند.
یونیسف در گزارش خود به این نکته اشاره میکند که شمار کودکان کار هرچند به شدت کاهش یافته اما روند این کاهش در سالهای گذشته، کند شده است. شمار کودکان کار از  ۲۴۶ میلیون در سال ۲۰۰۰ به ۱۵۲ میلیون درسال ۲۰۱۶ رسیده است. صندوق کودکان سازمان ملل  با انتقاد از کندی روند کاهش میگوید، اگر کاهش شمار کودکان کار با همین سرعت ادامه یابد، در سال ۲۰۲۵ هم همچنان ۱۲۱ میلیون کودکان کار خواهیم داشت.
سازمان ملل متحد متعهد شده است که تا سال ۲۰۲۵ به معضل کار کودکان پایان دهد.