صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۹ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

گفت‌وگوی شینزو آبه با ترامپ در آستانه سفر به تهران

گفت‌وگوی شینزو آبه با ترامپ در آستانه سفر به تهران

پس از دیدار و گفتوگوی هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان با مقامات جمهوری اسلامی ایران، شینزو آبه، نخستوزیر جاپان برای دیدار با خامنهای و روحانی عازم تهران میشود. هدف از این سفر کاهش تنش درمنطقه اعلام شده است.
تلاشهای دیپلماتیک برای حفظ توافق هستهای و کاهش تنش بین ایران و آمریکا ادامه دارد. پس از پایان سفر هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان به ایران، اکنون نوبت جاپان است تا برای متقاعد ساختن ایران به پایبندی به الزامهای پیش بینی شده در برجام، راهی آن کشور شود.
به گزارش خبرگزاری رویترز نخستوزیر جاپان قرار است در این با علی خامنهای و همچنین با حسن روحانی دیدار و گفتوگو کند.
رویترز هدف از سفر شینزو آبه به ایران را تلاش این کشور برای کاهش تنش پدید آمده بین ایران و آمریکا میداند. مقامات جاپان تاکید کردهاند که هدف از این سفر میانجیگری بین دو کشور ایران و آمریکا نیست.
شینزو آبه روز چهارشنبه ۲۲ جوزا عازم ایران خواهد شد و تا روز جمعه ۲۴جوزا به گفتوگوهای خود با مسئولان ایران ادامه خواهد داد. این نخستین سفر یک نخستوزیر جاپان به ایران ظرف ۴۱ سال گذشته است. این در حالی است که مناسبات دو کشور همیشه دوستانه بوده است.