صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۱ عقرب ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بوریس جانسون خواستار تعویق پرداخت هزینه برگزیت شد

بوریس جانسون خواستار تعویق پرداخت هزینه برگزیت شد

وزیر خارجه پیشین بریتانیا خواستار به تعویق انداختن پرداخت هزینه ۴۴ میلیارد یورویی برگزیت برای گرفتن امتیاز شد. بوریس جانسون از طرفداران افراطی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا محسوب میشود.
بوریس جانسون که از سرسختترین طرفداران خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا است امید دارد پس از کنارهگیری ترزا می، نخستوزیر پیشین این کشور جانشین او شود.
وزیر خارجه پیشین بریتانیا یکشنبه نهم جون (۱۹ جوزا) در گفتوگو با "ساندی تایمز" گفت لندن باید پرداخت هزینه مورد توافق برای برگزیت را که بالغ بر ۳۹ میلیارد پوند (معادل حدود ۴۴ میلیارد یورو) میشود به تعویق بیندازد تا از این طریق به توافقات بهتری با اتحادیه اروپا دست یابد.
او تاکید کرده که برای دست یافتن به یک قرارداد بهتر با اتحادیه اروپا پول یک "راه حل عالی" است و بسیار خوب عمل میکند. بر پایه قراردادی که ترزا میبا اتحادیه اروپا بر سر آن توافق کرده بریتانیا باید طی چند سال ۳۹ میلیارد پوند به بروکسل پرداخت کند.
بوریس جانسون میگوید دوستان و شرکای ما باید تفاهم داشته باشند که این پول تا زمانی که مراحل بعدی به طور شفاف مشخص نشدهاند نگه داشته میشود.
ترزا می روز جمعه، 7 جون(17 جوزا) به طور رسمیاز دبیرکلی حزب محافظهکار بریتانیا کنارهگیری کرد. جانشین او در این مسند نخستوزیر آینده بریتانیا خواهد شد.