صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۲ عقرب ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

راه‌پیمایی بزرگ در‌هانگ‌کانگ علیه قانون تسهیل اخراج از کشور

راه‌پیمایی بزرگ در‌هانگ‌کانگ علیه قانون تسهیل اخراج از کشور

درهانگکانگ دههاهزار نفر در اعتراض به یک لایحه قانونی تازه به خیابان رفتند. به نظر معترضان این قانون به دولت چین اجازه میدهد که منتقدان را بدون مانع ازهانگکانگ به داخل چین برگرداند.
درهانگکانگ راهپیمایی بزرگی برگزار شده که از ۱۵ سال پیش در این منطقه آزاد سابقه نداشته است.
هفته آینده قرار است درهانگکانگ قانونی تصویب شود که به گفته منتقدان میتواند اخراج ناراضیان و "خلافکاران" را از این منطقه تسهیل کند.
تظاهرکنندگان به ویژه به خانم کری لام، رئیس دولت محلیهانگکانگ، معترض هستند، که تصویب این قانون را ضروری دانسته است. به گفته دولت محلی هانگکانگ هدف تنها اخراج خلافکارانی است که جرایم سنگینی انجام دادهاند و در معرض احکام سنگین قضایی هستند.
گروههای مدافع حقوق بشر نگران هستند که قانون جدید تنها دستاویزی برای محدود کردن حق آزادی بیان و اجتماعات درهانگکانگ باشد.
در منطقه آزاد هانگکانگ، برخلاف شرایط حاکم بر چین، آزادی نشر و بیان تحقق یافته است. اکنون منتقدان میگویند که جمهوری خلق چین قصد دارد با مقرراتی تازه آزادی عمل شهروندان را محدود کند و رفته رفته به آن خاتمه دهد.
از زمانی که بریتانیا در سال ۱۹۹۷ شهرهانگکانگ را به چین برگرداند، این شهر نیمه خودمختار با نظامی جداگانه از جمهوری خلق چین اداره میشود.