صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۷ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

هشدار به یهودیان ساکن آلمان: کیپا بر سر نگذارید

هشدار به یهودیان ساکن آلمان:  کیپا بر سر نگذارید

فلیکس کلاین، مسئول مبارزه با یهود آزاری در آلمان به یهودیان ساکن این کشور هشدار داد از استفاده از کیپا یا کلاه سنتی اجتناب ورزند. او افزایش "خشونت اجتماعی" را علت این هشدار معرفی کرد و خواستار آموزش ویژه پولیس آلمان شد.
فلیکس کلاین، مسئول مبارزه با آنتیسیمیتیسم، یهودستیزی و یهودآزاری در دولت آلمان از یهودیان ساکن این کشور خواست به علت خشونت فزاینده و گرایشهای نژادپرستانه از کیپا یا کلاه سنتی خود در مجامع عمومی استفاده نکنند.
سایت "تاگسشاو" وابسته به شبکه یک تلویزیون آلمان در گزارشی که روز شنبه چهارم جوزا (۲۵ می) منتشر کرده به اظهارات فلیکس کلاین، مسئول مقابله با آنتیسیمیتیسم در دولت آلمان اشاره کرده است.
فلیکس کلاین در یک گفتوگوی مطبوعاتی گفته است: «من نمیتوانم به یهودیان توصیه کنم که در هر جایی و هر زمانی کیپا بر سر بگذارند.»
مسئول مبارزه با آنتیسیمیتیسم گفته است که او ناگزیر به تغییر باور پیشین خود در این زمینه شده است.
به باور کلاین، افزایش خشونت و کاهش حس رواداری در جامعه چنین توصیهای را الزامی ساخته است. کلاین نقش انترنت و بهویژه شبکههای اجتماعی را در شکلگیری این وضعیت موثر میداند و معتقد است که نیروهای افراطگرا با هجوم آوردن به آنچه به "فرهنگ ضدفراموشی" شهرت دارد، زمینههای چنین خشونتی را فراهم آوردهاند.
کلاین گفته است که ۹۰ درصد بزهکاریها و اقدامات مجرمانه علیه  یهودیان ساکن آلمان به فعالیتهای گروههای راست افراطی باز میگردد. افزون بر آن، مسلمانانی که اقدام به حمله به یهودیان میکنند، عمدتا کسانی هستند که با تماشای تلویزیونهای عربی در معرض نمایش تصویری منفی از اسرائیل و یهودیان قرار دارند.