صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۹ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

۲۳ میلیارد یورو؛ رکورد هزینه‌های مرتبط با پناهجویی در آلمان

۲۳ میلیارد یورو؛ رکورد هزینه‌های مرتبط با پناهجویی در آلمان

هزینههای مرتبط با مسائل پناهجویی در آلمان در سال ۲۰۱۸ دو میلیارد یورو بیشتر از سال ۲۰۱۷ بوده است. تقریبا یک سوم از این ۲۳ میلیارد یورو اما در پروژههای برون مرزی برای مبارزه با عوامل پناهجویی هزینه شدهاست.
سهم هزینههای مرتبط با مسائل پناهجویی در بودجه فدرال آلمان هیچگاه به اندازه سال گذشته نبوده است. دولت آلمان در سال گذشته میلادی ۲۳ میلیارد یورو برای همگرایی پناهجویان با جامعه در آلمان و مبارزه با عوامل پناهجویی در کشورهای مبدأ هزینه کرده است.
آنگونه که در یک سند دولتی در این باره آمده است، این رقم ۶,۱۰ درصد بیشتر از سال ۲۰۱۷ است. در سال ۲۰۱۷ مجموع هزینههای دولت آلمان در تمامی حوزههای مربوط با مسئله پناهجویی تقریبا ۲۱ میلیارد یورو بود.
این سند دولتی که آمار آن از وزارت دارایی آلمان است، روز دوشنبه ۳۰ ثور (۲۰ می) در اختیار خبرگزاری رویترز قرار گرفته است. روز چهارشنبه آینده در مورد این گزارش در کابینه تصمیمگیری خواهد شد.
بخش بزرگی از این۲۳ میلیارد اما نه در داخل آلمان که بیرون از مرزهای آلمان هزینه شده است.
بر پایه اطلاعاتی که وزارت دارایی آلمان منتشر کرده است، بالغ بر۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو برای پروژههایی هزینه شده است که به منظور مبارزه با دلایل فرار و پناهجویی، در کشورهای مبدأ به اجرا درآمدهاند. این رقم با ۱۶ درصد افزایش، یک میلیارد یورو بیشتر از هزینههای دولت در این حوزه در سال ۲۰۱۷ است.
آلمان برای مثال با کمکهای مالی به بسیاری از کشورهای آفریقایی تلاش میکند شهروندان این کشورها را از مسیر خطرناک مدیترانه به سوی اروپا بازدارد.
در کنار هزینههای مرتبط با پروژههای برونمرزی، دولت آلمان در سال گذشته با اختصاص ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو به ایالتهای این کشور برای پوشش هزینههای مرتبط با پناهجویان و برنامههای همگرایی آنها با جامعه، کمک کرده است.