صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۷ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دعوا و کتک‌کاری یک نماینده مجلس هانگ‌کانگ را به شفاخانه فرستاد

دعوا و کتک‌کاری یک نماینده مجلس هانگ‌کانگ را  به شفاخانه فرستاد

درگیری و کتککاری نمایندگان جناحهای رقیب در مجلس هانگکانگ باعث بستری شدن یک نماینده در شفاخانه شده است.
نمایندگان دموکراسی خواه مجلس هانگکانگ با نمایندگان طرفدار دولت چین درگیر شدند. درگیری بر سر لایحه استرداد بود که منتقدان میگویند به چین اختیارات زیادی در هانگکانگ میدهد.
در هنگام بررسی این طرح، نمایندگان روی میز رفتند و با هم گلاویز شدند که چند نفرشان در این حین روی زمین افتادند. یکی از نمایندگان دموکراسی خواه به شفاخانه منتقل شده و دست یک نماینده هوادار دولت چین هم ظاهرا شکسته است.