صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۷ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سازمان ملل: بیش از دو میلیارد نفر از آب سالم محروم هستند

سازمان ملل: بیش از دو میلیارد نفر از آب سالم محروم هستند

به گزارش سازمان ملل دستکم دو میلیارد تن از ساکنان کره زمین به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند. این بحران در اروپا و آمریکای شمالی هم وجود دارد اما در کشورهای آفریقایی به مراتب شدیدتر است.
در آستانه "روز جهانی آب" تازهترین گزارش "برنامه ارزیابی جهانی آب" سازمان ملل در باره آب آشامیدنی منتشر شد. در این گزارش آمده است که بیش از دو میلیارد نفر در سراسر جهان امکان دسترسی به آب آشامیدنی سالم ندارند.
بر اساس این گزارش افراد یا گروههایی که از نظر وابستگیهای قومی، دینی، جنسیتی یا مادی مورد تبعیض هستند کمتر از دیگران به آب آشامیدنی دسترسی داردند.
پژوهشگران سازمان ملل همچنین به این نتیجه رسیدهاند که بیش از نیمی از جمعیت جهان از تجهیزات بهداشتی  محروم هستند.
وضعیت آب و بهداست در اقامتگاههای پناهجویان در کشورهای تنگدست اسفبار گزارش شده است.
بر اساس گزارش "برنامه ارزیابی جهانی آب"، حدود ۸۴۴ میلیون نفر مجبورند، روزانه نیم ساعت وقت صرف تهیه آب کنند. بسیاری از این افراد بهطور مستقیم به آب آشامیدنی دسترسی ندارند.
وضعیت شهرنشینان بهتر از روستانشینان است. حدود ۶۳ درصد ساکنان شهرها دارای سیستم آبرسانی هستند، این آمار در مورد روستائیان نه درصد است.
بیش از نیمی از افرادی که به آب آشامیدنی دسترسی ندارند در آفریفا زندگی میکنند.