صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۷ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اعتراض مردم کلمبیا به خطر از سرگیری جنگ داخلی در کشور

اعتراض مردم کلمبیا به خطر از سرگیری جنگ داخلی در کشور

هزاران نفر در پایتخت کلمبیا به خیابان رفتند. رئیس جمهور قصد دارد در قرارداد صلح با چریکهای فارک بازنگری کند و این میتواند خطر بازگشت جنگ داخلی را افزایش دهد.
بوگوتا، پایتخت و چند شهر کلمبیا، شاهد تظاهراتی انبوه بودند.
دهها هزار نفر از مردم در حمایت از قرارداد آشتی با چریکهای سازمان چپگرای فارک به خیابان رفتند. شماری از چهرههای مخالف دولت نیز در این راهپیمایی بزرگ شرکت کردند.
ایوان دوکه، رئیس جمهور محافظهکار کلمبیا قصد دارد بخش مهمی از قراردادی که سال ۲۰۱۶ میان دولت پیشین به رهبری خوان مانوئل سانتوس و چریکهای فارک منعقد شده را لغو کند. همان قراردادی که به بیش از ۵۰ سال جنگ داخلی در کشور پایان داد.
طبق یکی از مواد قرارداد سربازان و چریکهایی که با یک دادگاه ویژه همکاری کنند، از مجازاتهای شدید معاف میشوند. اکنون رئیس جمهور فعلی که هفت ماه پیش قدرت را به دست گرفته، قصد دارد این ماده را لغو کند. او عقیده دارد که اصل مزبور باید بار دیگر در پارلمان کشور به بحث گذاشته شود و احتمالا تغییر کند.
به نظر منتقدان همین تغییر به ظاهر کوچک میتواند کل قرارداد صلح را یکسره نابود کند.
افزون براین، مخالفان دولت انتقاد میکنند که رئیس جمهور قصد دارد قوانینی را تغییر دهد که قبلا به تصویب دیوان عالی کشور رسیدهاند. این اقدام او چیزی جز بیاحترامی به قانونگذاران و بیتوجهی به استقلال قوه قضائیه نیست.
آنها میگویند که قرارداد صلح با فارک نه تنها کشور را به آرامش برده، بلکه باعث رفاه و آسایش مردم شده است.