صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۴ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تلاش کاخ سفید برای مجهز کردن عربستان به فن‌آوری هسته‌ای

 تلاش کاخ سفید برای مجهز کردن عربستان به فن‌آوری هسته‌ای

بر اساس گزارش کنگره آمریکا، مسئولان ارشد دولت ترامپ تصمیم داشتهاند بهرغم ملاحظات امنیتی و اخلاقی فنآوری هستهای در اختیار عربستان بگذارند. نمایندگان هر دو حزب آمریکا نگران ساخت جنگافزارهای اتمی از سوی عربستان هستند.
نمایندگان دو حزب جمهوریخواه و دموکرات نگران آن هستند که در صورت مجهز شدن عربستان به فنآوری هستهای این کشور بتواند از آن برای ساخت جنگافزارهای هستهای بهره گیرد.
خبرگزاری آسوشیتد پرس روز چهارشنبه یک حوت (۲۰ فبروری) با انتشار گزارشی از برنامه شماری از مسئولان دولت ترامپ درباره تحویل فنآوری هستهای به عربستان خبر داده است.
کمیته نظارت کنگره آمریکا روز سهشنبه 19 فبروری از شروع تحقیقات پیرامون این موضوع خبر داده است. گفته میشود که اطلاعات مربوط به برنامه کاخ سفید در زمینه تجهیز عربستان به فنآوری هستهای توسط افرادی ناشناس افشا شده است.
افرادی که این اطلاعات را فاش کردهاند، درباره همکاریهای هستهای آمریکا و عربستان احساس نگرانی میکردهاند. حتی نگران آن بودهاند که تلاشهای ناظر بر تجهیز عربستان به فنآوری هستهای تا زمان افشاگری آنها نیز ادامه داشته است. بر اساس گزارشی که از سوی کمیته نظارت کنگره آمریکا منتشر شده، دولت آمریکا بر آن بوده است تا چند نیروگاه هستهای در عربستان احداث کند.