صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۴ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

برگزیت؛ کناره‌گیری هفت نماینده مجلس بریتانیـا از حزب کارگـر

برگزیت؛ کناره‌گیری هفت نماینده مجلس بریتانیـا از حزب کارگـر

هفت نماینده عضو حزب کارگر در مجلس بریتانیا در اعتراض به عملکرد رهبری حزب در رابطه با موضوع خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا از این حزب کنارهگیری کردند.
به گزارش بی بی سی، به گفته منابع ارشد این حزب برخی از این نمایندگان همچنین به نحوه برخورد جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر در قبال موضوع یهودستیزی در این حزب اعتراض دارند.
چوکا اومونا، لوسیانا برگر، کریس لزلی، انگلا اسمیت، مایک گیپس، گوین شوکر و ان کافی هفت نمایندهای هستند که از حزب کارگر خارج شدهاند.
کریس لزلی، وزیر دارایی سابق دولت سایه گفته است که حزب را "چپهای تند گروگان" گرفتهاند.
آنها گفتهاند که تصمیم دارند در پارلمان "گروه مستقل" را تشکیل دهند.
جرمی کوربین گفته است که از تصمیم این هفت نفر برای کنارهگیری از حزب "دلسرد" شده که نتوانستهاند همکاریشان را با سیاستهایی که "الهامبخش میلیونها نفر" در جریان انتخابات سال ۲۰۱۷ بوده، ادامه دهند.
پیشتر استیون کیناک، نماینده حزب کارگر و از منتقدان جدی آقای کوربین از نمایندگان معترض خواسته بود در حزب "بمانند و مبارزه کنند".
جان مکدانل، وزیر دارایی دولت سایه هم گفته بود که "نیازی نیست که کسی از حزب جدا شود". به گفته او گزینه همهپرسی روی میز است و در صورت نیاز پیگیری میشود.
آقای مکدانل همچنین گفته که حزب در مقابله با یهودستیزی "بیرحمانه" عمل میکند.