صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۴ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کاتالونیا: تظاهرات اعتراضی علیه محاکمه رهبران جدایی‌خواه

کاتالونیا: تظاهرات اعتراضی علیه محاکمه رهبران جدایی‌خواه

در اسپانیا دهها هزار نفر در اعتراض به محاکمه ۱۲ رهبر جداییطلب کاتالونیا تظاهرات کردند. آنها در تظاهراتی در مرکز بارسلون فریاد میزدند: «خودگردانی جنایت نیست». رئیس جمهور منطقه در تظاهرات حضور داشت.
به گزارش دویچه وله، شامگاه شنبه (۱۶ فبروری) معترضان علیه محاکمه ۱۲ رهبر جنبش جداییطلبی کاتالونیا در مرکز شهر بارسلون تظاهرات کردند. آنها فریاد میزدند: «خودگردانی جنایت نیست».
پولیس شمار تظاهرکنندگان را حدود ۲۰۰ هزار نفر ارزیابی کرده است، درحالیکه احزاب منطقه که مردم را به تظاهرات فرا خوانده بودند، از نیم میلیون نفر سخن میگویند. آنها دو کیلومتر از "گران ویا" خیابان اصلی بارسلون را پر کرده بودند.
کیم تورا، رئیس موقت دولت محلی کاتالونیا در میان تظاهرکننندگان حضور داشت.
"استقلال! استقلال!" یکی از شعارهای جمعیت بود.
تظاهرات شامگاه شنبه اولین اقدام از یک رشته اعتراضات است که جداییطلبان کاتالونیا برنامهریزی کردهاند.
احزاب جداییطلب منطقه که در پارلمان محلی دارای اکثریت مطلق هستند، قصد دارند پنجشنبه آینده (۲۱ فبروری) به همراه انجمنها و سندیکاهای کارگری اعتصاب عمومی اعلام کنند.