صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۳ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مقاومت گسترده علیه اعلان وضعیت اضطراری از سوی ترامپ

مقاومت گسترده علیه اعلان وضعیت اضطراری از سوی ترامپ

تأمین میلیاردها دالر هزینه دیوار مرزی با مکزیک از بودجه وزارت دفاع، آنهم با اعلان وضعیت اضطراری، از نظر حقوقی بسیار مناقشهبرانگیز است. این اقدام ترامپ با مقاومت گسترده در میان دموکراتها و جمهوریخواهان روبرو شده است.
هنوز مرکب امضای ترامپ زیر اعلان وضعیت اضطراری خشک نشده، مقاومتهایی همهسویه علیه این اقدام ترامپ شکل گرفته است. اعضای کمیسیون حقوقی مجلس نمایندگان آمریکا با ارسال نامهای به ترامپ گفتهاند، این وضعیت اضطراری را بررسی خواهند کرد.
جری نادلر عضو دموکرات این کمیسیون به شبکه سیانان گفته است: «این شاید یکی از بزرگترین چالشها برای نظام قانون اساسی در تاریخ ایالات متحده آمریکا باشد. در صورتی که ترامپ موفق شود، بر حیطه قدرت رؤسای جمهوری به شدت افزوده میشود و تفکیک قوا آسیب جدی خواهد دید.»
"خلاف قانون اساسی و انزجارآور"
خانم ابی واسرمن شولتس، نماینده دموکرات به سیانان گفت که اقدام رئیسجمهوری خلاف قانون اساسی و انزجارآور است. او افزود، مخالفان در کنگره آمریکا از هر ابزار حقوقی استفاده خواهند کرد تا مانع از این وضعیت اضطراری شوند. از نظر حقوقی، کنگره آمریکا میتواند وضعیت اضطراری را لغو کند. اما برای اینکه دیگر نیازی به موافقت رئیسجمهوری نباشد، به یک "اکثریت وتو" نیاز دارد. در واقع دو سوم اعضای دو نهاد قانونگذار کنگره، مجلس نمایندگان و سنا، باید علیه وضعیت اضطراری رأی دهند؛ و این مانعی است که بعید است بتوان از آن عبور کرد.