صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۳ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مرکل: هدف مشترک آمریکا و اروپا مهار نقش مخرب ایران در منطقه است

مرکل: هدف مشترک آمریکا و اروپا مهار نقش مخرب ایران در منطقه است

صدراعظم آلمان در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت آمریکا و اروپا هدف مشترکی دنبال میکنند و آن مهار نقش "مخرب" ایران در منطقه است. او افزود خروج یکجانبه آمریکا به معنای گسترش حوزه نفوذ روسیه و ایران در سوریه خواهد بود.
صدراعظم آلمان تصمیمات دولت آمریکا در مورد سوریه و ایران را به طور اصولی مورد تردید قرار داد.
آنگلا مرکل روز شنبه ۱۶ فبروری (۲۷ دلو) در نطق خود در کنفرانس امنیتی مونیخ تأکید کرد که آمریکا و اروپا در منطقه خاورمیانه در واقع هدف یکسانی را دنبال میکنند و آن "مهار نقش زیانبار" ایران است. از نظر او اما عقبنشینی یکجانبه آمریکا از سوریه و خروج واشنگتن از توافق هستهای با ایران این تهدید را خواهد داشت که نتیجهای عکس آن حاصل شود. صدراعظم آلمان با طرح پرسشی تأملبرانگیز گفت: «آیا خروج فوری و بیدرنگ آمریکا از سوریه خوب است؟ آیا این امر بار دیگر به معنای تقویت امکانات ایران و روسیه و گسترش حوزه نفوذ آنها در این منطقه نخواهد بود؟» خانم مرکل با اشاره به توافق هستهای برجام افزود: «آیا ملغی اعلام کردن تنها توافقنامه معتبر هستهای که با ایران داریم، به هدف مشترک ما که همانا مهار نقش مخرب و دشوار ایران است، کمک خواهد کرد؟ یا اینکه کمک بیشتر این خواهد کرد اگر همین اهرم کوچکی را که در اختیار داریم  حفظ کنیم و آن را به اهرم فشار در حوزههای دیگر تبدیل کنیم.»
آنگلا مرکل با این سخنان خود دست رد به سینه آمریکا زد که از اروپاییها خواستار خروج از توافق برجام شده است. مایک پنس، معاون رئیسجمهوری آمریکا، روز پنجشنبه ۱۴ فبروری (۲۵ دلو) در کنفرانس ورشو با ذکر نام، از سیاست سه کشور آلمان و فرانسه و بریتانیا در قبال ایران انتقاد کرده و از آنها خواسته بود از توافق برجام خارج شوند