صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۹ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

جیم یونگ کیم، رئیس بانک جهانی از پست خود کناره‌گیری کرد

جیم یونگ کیم،  رئیس بانک جهانی از پست خود کناره‌گیری کرد

رئیس بانک جهانی نزدیک به سه هفته دیگر کرسی خود را ترک خواهد کرد.
جیم یونگ کیم، رئیس بانک جهانی به طور ناگهانی از کنارهگیری خود از کرسی ریاست این سازمان بینالمللی خبر داده است.
استعفای او اول فبروری ۲۰۱۹، حدود سه هفته دیگر به اجرا گذاشته خواهد شد.
به گزارش بی بی سی، آقای کیم در سال ۲۰۱۷ برای دومین بار به ریاست این سازمان انتخاب شد و قرار بود برای ۵ سال یعنی تا سال ۲۰۲۲ در این پست باقی بماند.
بانک جهانی اعلام کرده است او قرار است برای تمرکز بر سرمایهگذاری در زیرساختهای کشورهای در حال توسعه به بخش خصوصی برود.
آقای کیم در بیانیهای گفته است: "خدمت در نقش رئیس این سازمان خارقالعاده افتخار بزرگی بوده است. سازمانی که پر از افراد متعهد و پرشور برای تحقق دادن به هدف سازمان یعنی پایان فقر مفرط در آینده نزدیک است.
دلیلی برای این استعفای ناگهانی ارائه نشده است. کریستالینا جورجیوا، مدیر اجرایی ارشد این سازمان، ریاست موقت آن را برعهده خواهد گرفت.
آقای کیم هنوز در کرسی ریاست است اما فکر کردن به جایگزین بعدی او منعی هم ندارد. نمیخواهم درباره این کدام نامزدها مطرح هستند حرف بزنم. منظورم بیشتر متوجه امتیازگیری های سیاسی بینالمللی است که دوباره بالا خواهد گرفت. آیا یک بار دیگر نامزد آمریکاست که مثل همیشه ریاست بانک جهانی را برعهده خواهد گرفت؟
ماجرا به دهه چهل میلادی، زمانی بنیانگذاری بانک جهانی بازمیگردد. بعد از جنگ جهانی دوم قرار شد یک آمریکایی بانک جهانی را مدیریت کند و ریاست صندوق بینالمللی پول نیز برعهده یک اروپایی باشد.
همیشه روال همین بوده است. قرار و مداری که حالا به نظر تاریخ گذشته به نظر میرسد. این دو موسسه حالا روند انتصاب رسمیتری دارند و نامزدهای اخیر از سوی آمریکا و اروپا با چالشهایی قابل توجه روبرو بودهاند. جیم یونگ کیم، یک آمریکایی با تبار کوریای جنوبی بود که توسط دولت اوباما نامزد این پست شده بود. رقبای او در دوره اول یک شهروند کلمبیایی و مقامی دیگر از نایجریا بودند.