صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۹ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اتحادیه اروپا درخواست ترزا می برای مذاکره مجدد را رد کرد

اتحادیه اروپا  درخواست ترزا می برای مذاکره مجدد را رد کرد

رهبران اتحادیه اروپا به خواست ترزا می نخست وزیر بریتانیا برای مذاکره مجدد در باره توافق خروج بریتانیا از این اتحادیه پاسخ منفی دادند.
به گزارش بی بی سی، خانم می دیشب در بروکسل و در نشست سران اتحادیه اروپا بود تا از آنها تضمین حقوقی در باره بخشی از توافق خروج بخواهد. نخست وزیر بریتانیا خود گفته بود که انتظار تحول فوری ندارد.
این توافق را هم دولت بریتانیا هم اتحادیه اروپا امضا کردهاند اما مشخص شده که پارلمان بریتانیا در شکل فعلی به آن رای نخواهد داد.
ژان کلود یونکر رئییس کمیسیون اروپا گفته است که این اتحادیه آماده روشنتر کردن مفاد توافق است اما مذاکره مجدد در دستور کار آن نیست.
او از بریتانیا خواست که خواستهاش را روشنتر مطرح کند و اضافه کرد که این کمیسیون اطلاعاتی درباره نحوه آماده شدن این اتحادیه برای خروج بریتانیا بدون هیچ توافقی را پنج روز دیگر منتشر خواهد کرد.
به گزارش رسانههای بریتانیا، پیشنویسی که بعد از درخواست خانم می تدوین شده و به بیرون درز کرده نشان میدهد که خواستههای بریتانیا تامین نشده است.
خانم می در بروکسل سعی کرد رهبران اتحادیه اروپا را متقاعد کند که با تغییراتی که مد نظر است موافقت کنند اما به گفته آدام فلمینگ گزارشگر بیبیسی در بروکسل او این درخواست را "بد" و "مبهم" مطرح کرده است.
برخی ناظران اما گفتهاند خانم می در مذاکرات بیشتر به دنبال تحکیم روابط و جلب اعتماد بود و سعی خواهد کرد در نشست بعدی سران اتحادیه اروپا که ماه جنوری (ماه آینده) برگزار خواهد شد به نتیجه برسد.
بخشی از این توافق که در مورد مرز بین بریتانیا و اتحادیه اروپا است در پارلمان بریتانیا محل اختلاف نظر شده است. تنها مرز خاکی بین بریتانیا و اتحادیه اروپا -یعنی بین ایرلند شمالی (جزئی از بریتانیا) و جمهوری ایرلند (عضو اتحادیه اروپا)- بناگزیر مرز بین دو طرف خواهد بود و هم بریتانیا هم اتحادیه اروپا اتفاق نظر دارند که نباید بین دو ایرلند مرز گمرکی برقرار شود.
از این رو تضمینی موسوم به "توقف و برگشت" در توافقنامه پیشبینی شده که اگر شرایط طوری پیش برود که ایجاد مرز گمرکی غیر قابل اجتناب باشد دو طرف به شرایط پیش از توافق برمیگردند تا راهی برای آن پیدا کنند.