صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۸ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دیوان دادگستری اروپا: توقف روند برگزیت، نیازی به اجازه اتحادیه اروپا ندارد

دیوان دادگستری اروپا:  توقف روند برگزیت، نیازی به اجازه اتحادیه اروپا ندارد

دیوان دادگستری اروپا گفته است که بریتانیا بدون اجازه گرفتن از اتحادیه اروپا میتواند یک طرفه روند خروج از این اتحادیه را متوقف کند.
به گفته قاضیان این دادگاه، لغو روند خروج بریتانیا از اتحادیه میتواند بدون تغییر شرایط عضویت این کشور در اتحادیه اروپا صورت گیرد.
تعدادی از سیاستمداران مخالف خروج بریتانیا (برگزیت) و کنشگران معتقد بودند که این اجازه باید به بریتانیا داده شود، برای همین آن را به داوری دیوان دادگستری اروپا گذاشتند.
اما دولت بریتانیا و اتحادیه اروپا با این نظر مخالف بودند.
این حکم یک روز پیش از جلسه رایگیری سرنوشت ساز در پارلمان بریتانیا صادر شده است. قرار است فردا (سهشنبه، ۱۱ دسمبر/۱۹ قوس) پیشنویس طرح ترزا می، نخستوزیر بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا در مجلس عوام به رای گذاشته شود.
پیشبینی میشود که اکثر نمایندگان مجلس رای مثبت ندهند و این طرح تصویب نشود. این طرح پیشتر به تصویب همه اعضای اتحادیه اروپا رسیده است.
در صورتیکه که طرح خانم می تصویب نشود، روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا وارد مسیر پیچیدهتری میشود که حتی میتواند به انتخابات زودرس و همهپرسی مجدد هم منجر شود.
گمان میرود حزب کارگر، حزب لیبرال دمکرات، حزب ملی اسکاتلند و حتی اتحاد دمکراتیک ایرلند شمالی که با دولت بریتانیا در ائتلاف است و چندین نماینده حزب محافظهکار به طرح خانم می رای منفی بدهند.
پرونده توقف برگزیت بدون اجازه اتحادیه اروپا نخستین بار در دادگاهی در ادینبورگ مطرح شد که این دادگاه موافقت کرد که پرونده به دیوان دادگستری اروپا ارجاع داده شود.
وکلای دولت بریتانیا در مخالفت با این پرونده گفتهاند که سیاستمدارانی که پشت آن بودهاند، قصدشان تخریب و زیر فشار گذاشتن پارلمان بریتانیا است.
بررسی این پرونده ماه گذشته با حضور ۲۷ قاضی در دیوان دادگستری اروپا آغاز شد و در این مدت تقاضای تجدیدنظر دولت بریتانیا دو بار رد شد.