صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۹ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اعتراض‌های فرانسه؛ اماکن مهم پاریس امروز تعطیل می‌شوند

اعتراض‌های فرانسه؛ اماکن مهم پاریس امروز تعطیل می‌شوند

مکانهای گردشگری در پاریس روز شنبه به دلیل نگرانی از خشونت خیابانی احتمالی "جلیقهزردها" تعطیل خواهند بود.
به گزارش بی بی سی، مخالفان ضد دولتی که به دلیل پوشیدن جلیقه زرد رنگ به جلیقهزردها معروف شدهاند، با سیاستهای دولت امانوئل مکرون، رئیسجمهوری فرانسه مخالف هستند.
ادوار فیلیپ، نخستوزیر فرانسه گفته است بیش از ۸۹ هزار نیروی پولیس روز شنبه در نقاط مختلف کشور حضور خواهند داشت. همچنین موترهای زرهی در پاریس مستقر خواهند شد.
کریستوف کاستانر، وزیر داخله فرانسه هم گفته است در برابر اقدامات خشن معترضان، مماشاتی صورت نخواهد گرفت.
او گفته است گروههای افراطی خواهان سرنگون کردن نظام هستند. وزیر کشور فرانسه البته در عین حال میان معترضان آرام و گروه ‎‌های افراطی فرق قائل شده و گفته است خشم گروه اول را درک میکند.
پولیس فرانسه از مغازهداران و رستورانهای شانزه لیزه پاریس خواسته است روز شنبه باز نباشند. شماری از موزیمهای پایتخت فرانسه هم تعطیل خواهند بود.
شنبه هفته پیش، پاریس شاهد یکی از بدترین شورشهای چند دهه اخیر بود.
افزایش مالیات بر سوخت یکی از دلایل اعتراضهای اخیر در فرانسه بوده و دولت در واکنش گفت فعلا این افزایش مالیات را لغو میکند.
اما این سیاست دولت فرانسه تنها دلیل بروز و گسترش اعتراضهای اخیر نبوده است.
یک مقام رسمی وزارت داخله فرانسه به خبرگزاری فرانسه گفته است مقامهای این کشور آماده "خشونتهای چشمگیری" در روز شنبه هستند.
قرار است فعالانی از چپ و راست افراطی در تظاهرات روز شنبه شرکت کنند.
نخستوزیر فرانسه گفته است ۸ هزار مامور پولیس و چندین دستگاه موتر زرهی در نقاط مختلف پاریس مستقر خواهند شد.
ادوار فیلیپ خواهان آرامش و خویشتنمکانهای گردشگری در پاریس روز شنبه به دلیل نگرانی از خشونت خیابانی احتمالی "جلیقهزردها" تعطیل خواهند بود.
به گزارش بی بی سی، مخالفان ضد دولتی که به دلیل پوشیدن جلیقه زرد رنگ به جلیقهزردها معروف شدهاند، با سیاستهای دولت امانوئل مکرون، رئیسجمهوری فرانسه مخالف هستند.
ادوار فیلیپ، نخستوزیر فرانسه گفته است بیش از ۸۹ هزار نیروی پولیس روز شنبه در نقاط مختلف کشور حضور خواهند داشت. همچنین موترهای زرهی در پاریس مستقر خواهند شد.
کریستوف کاستانر، وزیر داخله فرانسه هم گفته است در برابر اقدامات خشن معترضان، مماشاتی صورت نخواهد گرفت.
او گفته است گروههای افراطی خواهان سرنگون کردن نظام هستند. وزیر کشور فرانسه البته در عین حال میان معترضان آرام و گروه ‎‌های افراطی فرق قائل شده و گفته است خشم گروه اول را درک میکند.
پولیس فرانسه از مغازهداران و رستورانهای شانزه لیزه پاریس خواسته است روز شنبه باز نباشند. شماری از موزیمهای پایتخت فرانسه هم تعطیل خواهند بود.
شنبه هفته پیش، پاریس شاهد یکی از بدترین شورشهای چند دهه اخیر بود.
افزایش مالیات بر سوخت یکی از دلایل اعتراضهای اخیر در فرانسه بوده و دولت در واکنش گفت فعلا این افزایش مالیات را لغو میکند.
اما این سیاست دولت فرانسه تنها دلیل بروز و گسترش اعتراضهای اخیر نبوده است.
یک مقام رسمی وزارت داخله فرانسه به خبرگزاری فرانسه گفته است مقامهای این کشور آماده "خشونتهای چشمگیری" در روز شنبه هستند.
قرار است فعالانی از چپ و راست افراطی در تظاهرات روز شنبه شرکت کنند.
نخستوزیر فرانسه گفته است ۸ هزار مامور پولیس و چندین دستگاه موتر زرهی در نقاط مختلف پاریس مستقر خواهند شد.
ادوار فیلیپ خواهان آرامش و خویشتنداری شده اما گفته "ما با افرادی روبهرو هستیم که برای اعتراض نمیآیند بلکه برای خرد کردن آمدهاند و ما میخواهیم ابزاری داشته باشیم تا به آنها دست باز ندهیم."
نخستوزیر فرانسه پیشتر خاطرنشان کرده بود آماده واگذاری امتیازات بیشتری به معترضان است و گفته بود مجلس سنا و دولت آماده بررسی اقدامات جدید برای کمک به کارگران کم درآمد هستند.

n dir="RTL">داری شده اما گفته "ما با افرادی رو
بهرو هستیم که برای اعتراض نمیآیند بلکه برای خرد کردن آمدهاند و ما میخواهیم ابزاری داشته باشیم تا به آنها دست باز ندهیم."
نخستوزیر فرانسه پیشتر خاطرنشان کرده بود آماده واگذاری امتیازات بیشتری به معترضان است و گفته بود مجلس سنا و دولت آماده بررسی اقدامات جدید برای کمک به کارگران کم درآمد هستند.