صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۹ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آخرین سخنرانی مرکل به عنوان رهبر دموکرات‌مسیحی‌ها

آخرین سخنرانی مرکل به عنوان رهبر دموکرات‌مسیحی‌ها

صدراعظم آلمان در آخرین سخنرانی خود به عنوان رهبر حزب دموکرات مسیحی آلمان از ارزشهای معنوی حزب دفاع کرد و از جانشین خود خواست، به آنها پایبند باشد. مرکل پس از ۱۸ سال از رهبری حزب کناره میگیرد.
    به گزارش دویچه وله، روز جمعه، ۱۶ قوس (۷ دسمبر) کنگره حزب دموکرات مسیحی آلمان با سخنرانی آنگلا مرکل گشایش یaافت. قرار است که یکهزار و یک نماینده حزب در این کنگره رهبر جدید خود را برگزینند.
مرکل سخنرانی خود را با سپاسگزاری از همراهان و همکارانش در ۱۸ سال گذشته آغاز کرد و سپس به بیان خاطراتی پرداخت؛ از زمانی که او رهبری حزب را بهدست گرفت.
آن زمان هلموت کهل، رهبر وقت حزب دموکرات مسیحی و صدراعظم وقت آلمان، در بحرانی جدی بهسر میبرد زیرا پذیرش کمکهای مالی برای حزب از منابعی ناشناس رسوایی بزرگی برای حزب بهوجود آورده بود.
آنگلا مرکل یادآوری کرد که آن زمان تنها با همیاری یکدیگر توانستهاند بر آن بحران پیروز شوند و سالهای متمادی به عنوان مهمترین حزب در دولتهای ائتلافی سکان امور کشور را در دست داشته باشند.
او علاوه بر این به پیروزی حزبش در انتخابات ایالتهای گوناگون اشاره میکند، بهویژه به پیروزی آنهگرت کرامپ کارن باوئر در ایالت زارلند با بیش از ۴۰ درصد کل آرا.  کارن باوئر یکی از سه کاندیدای ریاست حزب و جانشینی مرکل است.
صدراعظم آلمان سپس به موفقیتهایی که دولتش در زمینهی رشد اقتصادی، کاهش شمار بیکاران، حذف خدمت اجباری سربازی و پذیرش پناهجویان میپردازد و میگوید که به این موفقیتها افتخار میکند.
مرکل در ادامه تاکید میکند که اکنون زمان کنارهگیری او فرا رسیده و این اقدام را گامی در مسیر دموکراسی مینامد، بهویژه اینکه سه تن از چهرههای برجستهی حزب برای جانشینی او نامزد شدهاند.