صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

میدان‌هوایی بیروت به هواپیماهای ایرانی سوخت نمی‌دهد

میدان‌هوایی بیروت به هواپیماهای ایرانی سوخت نمی‌دهد

مقامات لبنانی میگویند در چارچوب تحریمهای آمریکا، ایرلاینهای ایرانی امکان سوختگیری در میدانهوایی بیروت را نخواهند داشت. توتال در میان چهار شرکتی است که از تامین سوخت هواپیماهای ایرانی منع شدهاند.
    به گزارش دویچه وله، کمپانیهای نفتی بینالمللی در لبنان، بعد از آغاز تحریمهای جدید آمریکا در روز دوشنبه هفته گذشته، هشدار دریافت کردهاند.
مقامات لبنانی میگویند در چارچوب تحریمهای آمریکا، ایرلاینهای ایرانی امکان سوختگیری در میدانهوایی بیروت را نخواهند داشت. توتال در میان چهار شرکتی است که از تامین سوخت هواپیماهای ایرانی منع شدهاند.
یوسف فنیانوس، سرپرست وزارت حمل و نقل لبنان میگوید ایرلاینهای ایرانی میتوانند در میدانهوایی بیروت توقف کند اما اجازه سوختگیری نخواهند داشت.  دیلی استار به نقل از این مقام لبنانی نوشت: «به شرکتهای نفتی بینالمللی فعال در میدانهوایی بیروت درباره تامین سوخت مرد نیاز ایرلاینهایی که تحت تاثیر تحریمهای اخیر ایران هستند هشدار داده شده است.»
آقای فنیانوس گفته که هیچ عرضهکنندهای اجازه کمک به سوخت گیری هاپیماهای تحریمشده را ندارد اما این تصمیمی است که شرکتهای تامین سوخت گرفتهاند نه دولت لبنان.
شرکتهای منع شده از تامین سوخت هواپیماهای ایرانی چهار شرکت هستند: لیکوئیگاز، کورال اویل، توتال و دبلیو اچ الفمد.
سرپرست وزارت حمل و نقل لبنان عنوان کرده که دولت این کشور سرگرم بررسی جانب تحریمهای جدید آمریکا علیه ایران است.
چند روز پیش و قبل از اعلام رسمی تحریمهای جدید آمریکا و مستثنی شدن ترکیه، مسئولان شرکت پتروفیل آفیسی، وابسته به کمپانی ویتول که کار سوخت رسانی در بیشتر میدانهواییهای ترکیه را بر عهده دارد، اعلام کردند که به آنها ابلاغ شده که به هواپیماهای ایرانی خدمات و سوخت ارائه ندهند. روز دوم نوامبر، دستکم یک پرواز در میدانهوایی استانبول به همین دلیل لغو شد.
شرکتهای هواپیمایی ایرانی در اوج تحریمها در سال ۹۲ که به آغاز مذاکرات هستهای با کشورهای ۱+۵ (آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان) منجر شد، با مشکلات زیادی برای دریافت سوخت و خدمات در میدانهواییهای مختلف روبرو بودند.