صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

طرح آمریکا برای مقابله با پناهندگی مهاجران غیرقانونی

طرح آمریکا برای مقابله با پناهندگی مهاجران غیرقانونی

ترامپ بارها به کاروان پناهجویان راهی از آمریکای مرکزی بد گفته و نیروی نظامی به مرز مکزیک فرستاده است.
به گزارش بی بی سی، دولت آمریکا میگوید طرح جدیدی برای نظام پناهندهپذیری کشور در دست دارد که طبق آن مهاجرانی که غیرقانونی از مرز جنوبی آمریکا گذشته باشند، دیگر نمیتوانند درخواست پناهندگی کنند.
وزارت دادگستری و وزارت امنیت داخلی آمریکا این جزئیات را اعلام کردهاند. آنها میگویند این طرح جلوی پناهندگی افرادی را میگیرد که محدودیتهای وضعشده توسط رئیسجمهوری را نقض کنند.
در بیانیه این دو وزارتخانه آمده است که رئیسجمهور آمریکا میتواند مهاجرپذیری را بر اساس «منافع ملی» متوقف کند.
مساله مهاجران غیرقانونی یکی از نقاط تمرکز کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ برای انتخابات میاندورهای امسال در آمریکا بود که روز سهشنبه پایان گرفت.
آقای ترامپ که در روزهای قبل انتخابات بارها درباره کاروان چندهزارنفری پناهجویان راهی از آمریکای مرکزی بد گفت و حتی دستور داد چندهزارنفر نیروی نظامی به مرز بروند تا جلوی این افراد را بگیرند. او آنها را «مهاجم» میخواند.
در بیانیه دو وزارتخانه آمده است: «با استفاده از اختیار دادهشده توسط کنگره، همه بیگانگانی که دستور رئیسجمهور برای منع ورود غیرقانونی یا دیگر محدودیتها را نقض کنند از شرایط پناهندگی محروم میشوند.»
این قانون شامل موارد گذشته نمیشود. انتظار میرود بهزودی دونالد ترامپ چنین دستور صادر کند.
اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا این اقدام دولت را «غیرقانونی» خوانده است.
طبق قوانین آمریکا اگر افراد بگویند از خشونت در کشور خودشان بیمناک اند، الزامی است که درخواست پناهندگی آنها بررسی شود.
تا کنون اینطور بوده که اگر یک پناهجو به طور غیرقانونی وارد آمریکا میشده، باز هم میتوانسته درخواست پناهندگی بدهد. پیشتر برخی تلاشهای دولت ترامپ برای محدودکردن مهاجرت به آمریکا به واکنش سیاسی و حقوقی عمده منجر شده است.
در عین حال در ماه جون دیوان عالی آمریکا نظر داد که دستور دونالد ترامپ برای منع صدور روادید به شهروندان چند کشور اغلب مسلمان، از جمله ایران، قانونی است و میتواند همچنان اجرا شود.