صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۹ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

صدها مسلمان مانع تخریب مسجدی در غرب چین شدند

صدها مسلمان مانع تخریب مسجدی در غرب چین شدند

صدها مسلمان در برابر یک مسجد بزرگ و جدید در غرب چین تجمع کردهاند تا مانع از تخریب آن توسط مقامهای دولتی شوند.
دولت محلی گفته است مسجد جامع ویژو در نینگشیا در غرب چین بدون مجوز ساخته شده است اما این ظن وجود دارد که تصمیم برای تخریب مسجد در چارچوب مقابله با دین و مذهب در چین صورت میگیرد.
نمازگزاران با تخریب مسجد مخالفند و یکی از ساکنان محلی گفته است «اجازه نخواهیم داد دست به مسجد بزنند.»
۲۳ میلیون مسلمان در چین زندگی میکنند و اسلام از قرنها پیش در نینگشیا رواج داشته است.
گروههای حقوق بشری میگویند خصومت نهادهای حکومتی چین نسبت به مسلمانان روز به روزدر حال افزایش است.
مقامهای چین نسبت به نفوذ مذهبی بر مسلمانان از خارج حساس هستند.  مسجد جدید به سبک و سیاق مسجدهای خاورمیانه ساخته شده و چندین مناره دارد.
به گزارش بی بی سی،  برای قرنها، مساجد اقلیت هویی به سبک چینی ساخته میشد و به نظر میرسد مقامهای چینی ساخت مسجد جدید را به منزله روند رو به افزایش عربیسازی اسلام چینی دانستهاند.
خبرگزاری رویترز میگوید اطلاعیه دولت محلی در مورد تخریب مسجد در میان اقلیت هویی مسلمان دست به دست گشت و بسیاری این سئوال را مطرح کردند که چرا مقامها در هنگام ساخت مسجد جلوی آن را نگرفتند.
ساخت این مسجد جامع دو سال طول کشیده است.
تظاهرات از روز پنجشنبه آغاز شد و به دیروز جمعه دهم آگست هم کشیده شد. تصاویری که در شبکههای اجتماهی چین منتشر شدند جمعیت زیادی را در برابر ساختمان سفید رنگ مسجد نشان میدهد.
یکی از ساکنان محلی گفته است مذاکرات میان نمایندگان اقلیت هویی و دولت به بنبست رسیده است. او گفته است مردم محلی «نمیگذارند آسیبی به مسجد برسد و دولت هم عقبنشینی نمیکند.»
یک مقام اتحادیه مسلمانان این منطقه گفته است مسجد به طور کامل تخریب نخواهد شد. این فرد به خبرگزاری رویترز گفته است دولت تنها خواهان آن است تا «از حجم مسجد بکاهد.»
رسانههای دولتی چین تا کنون واکنشی در این باره نشان ندادهاند.