صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۹ حوت ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بیکاری در آمریکا به پایین‌ترین حد در قرن جاری رسید

بیکاری در آمریکا به پایین‌ترین حد در قرن جاری رسید

در ماه اپریل بیکاری در آمریکا به زیر ۴ درصد رسید که از سال ۲۰۰۰ بیسابقه است.
در همین حال بیکاری سیاهپوستان هم به پایینترین حد در همه سالهای گذشته رسید. در ماه اپریل نرخ بیکاری سیاهپوستان در آمریکا به ۶.۶ درصد رسید که کمترین حد در همه سالهایی است که چنین آماری ثبت شده است.
این نرخ از جمله ملاکهایی است که برای ارزیابی وجود فرصتهای برابر برای رنگینپوستان در نظر گرفته میشود.
بر اساس گزارش بی بی سی، طبق آمار دفتر آمار وزارت کار ایالات متحده، آمریکا در بازار آمریکا در ماه اپریل ۱۶۴ هزار شغل جدید ایجاد شد که البته کمی از پیشبینیهای قبلی کمتر بوده است.  به این ترتیب میزان بیکاری به ۳.۹ رسید که در قرن اخیر بیسابقه است.
همچنین میانگین دستمزد کارگران در بخش خصوصی با ۲.۶ درصد افزایش نسبت به سال گذشته، به ۲۶ دالر و ۸۴ سنت به ازای هر ساعت کار رسید. بیشترین اشتغال در کارخانهها و کارگاهها، خدمات درمانی، و خدمات حرفهای و بازرگانی بوده است.
شتاب افزایش شغل در آمریکا در ماههای اخیر افزایش پیدا کرده است.
خیلی از تحلیلگران اقتصادی از این نرخ کاهش بیکاری و افزایش دستمزد استقبال کردهاند و آن را مثبت ارزیابی میکنند.
در همین حال برخی از تحلیلگران هم میگویند با توجه به اینکه افزایش دستمزدها بهنسبت کمتر از افزایش شغل بوده، یعنی بازار آنقدر هم که به نظر میرسد وضع سالمی ندارد. اقتصاددانان میگویند با این عدد و رقمها که به معنی رقابت بیشتر در استخدام است، قاعدتا کارفرمایان باید دستمزد بیشتری پیشنهاد دهند.
برخی تحلیلگران هم با تردید گفتهاند بخشی از این کاهش بیکاری میتواند ناشی از این باشد که عده افراد جویای کار کمتر شده باشد. مثلا افرادی که دنبال کار با دستمزد بهتر هستند و هنوز به فرصتهای پیشآمده رغبت نشان ندادهاند.
اقتصاد آمریکا در طول هفت سال گذشته هر ماه مشاغل بیشتری ایجاد کرده است. این یکی از طولانیترین دورههای رشد اقتصادی متمادی در تاریخ معاصر است.