صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۴ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تظاهرات معترضان در ارمنستان کماکان ادامه دارد

تظاهرات معترضان در ارمنستان کماکان ادامه دارد

هزاران معترض در ارمنستان برای چندمین روز متوالی به اعتراضهای خود علیه ادامه زمامداری سرژ سرکیسیان ادامه دادهاند.
مجلس ارمنستان که در کنترل حزب حاکم است روز سه شنبه به نخستوزیری آقای سرکیسیان رای مثبت داد.
سرژ سرکیسیان ۶۳ ساله به مدت ده سال رئیسجمهوری ارمنستان بود و با تغییر نظام حکومتی از ریاستی به پارلمانی، با اختیارات بیشتری، نخستوزیر این کشور شده است.
تظاهرکنندگان دیروز چهارشنبه ۱۸ اپریل در برابر مقر نخستوزیر جدید در مرکز ایروان حضور یافتند. پولیس با چیدن موانعی سعی کرده از تجمع معترضان در خیابانها و میادین اصلی شهر جلوگیری کند.
تظاهرکنندگان سپس در برابر دانشگاه ایروان تجمع کردند و نیکول پاشینیان، رهبر مخالفان برای جمعیت سخنرانی کرد. بسیاری از دانشجویان این دانشگاه به معترضان پیوستهاند.
این تظاهرات در روزهای اول با خشونتی از سوی پولیس مواجه نشد اما در سه روز گذشته در درگیریها، دهها معترض و چندین مامور پولیس زخمی و دهها نفر نیز بازداشت شدهاند.
آقای پاشینیان خواهان «انقلاب مسالمتآمیز» در کشور شده و از هوادارانش خواسته است تا در سراسر کشور «کمیتههای انقلابی» تشکیل دهند.
به جز ایروان، پایتخت ارمنستان، در چندین شهر دیگر از جمله گیومری و وانادزور دومین و سومین شهر بزرگ ارمنستان هم تجمعهای اعتراضی برگزار شده است.