صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس جمهوری سابق کوریای جنوبی به ٢٤ سال زندان محکوم شد

رئیس جمهوری سابق کوریای جنوبی به ٢٤ سال زندان محکوم شد

پارک گون-هه، رئیس جمهوری سابق کوریای جنوبی به ٢٤ سال زندان محکوم شده است.
روز جمعه، ١٧ حمل (٦ اپریل)، دادگاهی در کوریای جنوبی پارک گون-هه را در ارتباط با اتهام فساد مالی، سوء استفاده از قدرت و ارعاب کارمندان دفتر ریاست جمهوری مجرم شناخت و به زندانی شدن او رای داد. علاوه بر دوره زندان، دادگاه خانم پارک را به پرداخت مبلغ ١٨ میلیارد وون (معادل ١٧ میلیون دالر) هم محکوم کرده است.
قاضی دادگاه هنگام صدور حکم گفت که «مبلغی که این متهم همراه با چوی دریافت کردند به ٢٣ میلیارد وون میرسد و من این متهم را به پرداخت ١٨ میلیارد وون به عنوان جریمه محکوم میکنم.»
اشاره قاضی به چوی سون-سیل، دوست نزدیک خانم پارک در زمان ریاست جمهوری است که فعالیتهای او در دفتر ریاست جمهوری به بازداشت و محاکمه خود او و برکناری خانم پارک منجر شد. در اقدامی بیسابقه، قاضی اجازه داده بود تا با توجه به اهمیت این پرونده از نظر افکار عمومی، روند دادرسی به طور زنده پخش شود و اعتراض وکلای متهم به این تصمیم را رد کرد.
به گزارش بی بی سی، سارنوالی مرتبط با پرونده برای پارک گون-هه درخواست ٣٠ سال حبس و نزدیک به ١٠٠ میلیون دالر جریمه کرده بود.
براساس محتوای پرونده، خانم پارک و دوست او، خانم چوی متهم بودند که با اخذ رشوه از شرکتهای بزرگ کوریای از جمله شرکت سامسونگ، امتیازاتی را در قراردادهای دولتی به این شرکتها دادند. وجوه دریافتی در چند طرح مورد نظر پارک گوئن-هه و چوی سون-سیل شامل چند موسسه غیرانتفاعی و خیریه مورد حمایت این دو نفر به کار رفت.