صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۳ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

انتخابات حساس ایتالیا امروز برگزار می‌شود

انتخابات حساس ایتالیا امروز برگزار می‌شود

فعالیتهای تبلیغاتی احزاب ایتالیایی برای انتخابات امروز یکشنبه، دیروز به پایان رسید. انتظار نمیرود هیچ حزبی در این انتخابات بتواند به اکثریت پارلمانی دست یابد. مهاجرت و بیکاری مهمترین موضوعهای این انتخابات بودهاند.
به گزارش بی بی سی، حزب دموکراتیک حاکم، جنبش پنج ستاره و لگا نورد، حزب مخالف مهاجرت در آخرین فعالیت تبلیغاتی خود وعده پیروزی را دادند.
نظرسنجیها نشان میدهد ائتلاف راست میانه به رهبری سیلویو برلوسکونی، بزرگترین جناح در مجلس آتی ایتالیا باشد. آقای برلوسکونی تا سال آینده به دلیل فرار مالیاتی نمیتواند عهدهدار سمت نخستوزیری باشد.
آقای برلوسکونی که تا کنون ۴ بار نخستوزیر ایتالیا بوده از نخستوزیری آنتونیو تاجانی، رئیس پارلمان اروپا حمایت کرده است.
همین نظرسنجیها نشان میدهد جنبش ۵ ستاره، بزرگترین حزب واحد در پارلمان ایتالیا خواهد بود.
رهبران جنبش ۵ ستاره با سیاستهای انقباضی مخالف هستند و خواهان یافتن جایگزینی برای یورو، واحد پول ایتالیا هستند. آنها همچنین با واکسیناسیون اجباری مخالف هستند. جیمز رینولدز، خبرنگار بیبیسی میگوید عمده احزاب وعدههای بزرگی به هواداران دادهاند اما عمل به این وعدهها در صورتی که دولت ائتلافی تشکیل شود، کار سختی خواهد بود.