صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۳۰ اسد ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سلاطین مالیزیا: به نام اسلام اقدام تفرقه‌افکنانه انجام ندهید

سلاطین مالیزیا: به نام اسلام اقدام تفرقه‌افکنانه انجام ندهید

سلاطین مالیزیا نسبت به آنچه اقدامهای تفرقهافکنانه به نام اسلام در این کشور خواندهاند، هشدار دادهاند. سران تشریفاتی ۹ ایالت مالیزیا خواهان وحدت و توازن مذهبی در کشور شدهاند. به گزارش بی بی سی، نگرانی از افزایش نابردباری نسبت به اقلیت مسیحیان، بودایی و هندو در مالیزیا افزایش یافته است. ماه پیش دو لباسشویی در ایالتهای جوهور و پرلیس از ارائه خدمات به مشتریان غیر مسلمان خودداری کردند. پس از این که این اقدام با محکومیت سلاطین ایالتهای مالیزیا روبهرو شد، صاحبان این دو لباسشویی در تصمیم خود تجدیدنظر کردند.
 سلاطین ۹ ایالت مالیزیا در بیانیهای از مسلمانان خواستند تا به پیروان سایر ادیان احترام بگذارند.
نزدیک به ۶۰ درصد جمعیت مالیزیا مسلمان است.
مالیزیا ۹ سلطان دارد که به صورت تشریفاتی بر ایالتهای خود حکومت میکنند. هر کدام از آنها به طور دورهای به مدت پنج سال به عنوان یانگ دیپرتوان آگونگ، رئیس حکومت کشور (پادشاه) انتخاب میشوند.
این افراد از مردم مالیزیا خواستند تا به اصولی که در قانون اساسی اشاره شده، عمل کنند و فارغ از دین و نژاد، به همدیگر احترام بگذارند.  سلاطین مالیزیا در این بیانیه گفتهاند موضوع وحدت و توازن مذهبی را بسیار جدی میگیرند و مالیزیا را کشوری چند مذهبی و چند قومی خواندهاند. این افراد در مورد اقدام صاحبان لباسشویی در ممنوع کردن ورود اقلیتهای مذهبی گفتهاند چنین کارهایی وقتی به نام اسلام انجام میشوند، میتوانند مضر باشند. سلاطین مالیزیا گفتهاند اسلام دینی است که پیروان خود را به میانهروی، احترام به دیگران و فراگیری دعوت میکند و اعتبار اسلام نباید با چنین اقدامهای تفرقهافکنانهای توسط افراد و گروهها خدشهدار شود.
این موارد به نگرانیها از تغییر در بافت جامعه مالزیا دامن زده است.مالزیا با نظام پارلمانی اداره میشود.
۹ سلطان مسلمان بر ۹ ایالت از ۱۳ ایالت این کشور به صورت نمادین حکومت میکنند. این سلاطین قدرت رسمی ندارند و به ندرت وارد سیاست میشوند اما از احترام و اعتبار زیادی در مالزیا برخوردار هستند و به عنوان نگاهبان مذهب اسلام در کشور شناخته میشوند.