صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۱ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رای‌گیری در انتخابات پارلمانی هالند آغاز شد

رای‌گیری در انتخابات  پارلمانی هالند آغاز شد

در پي چند هفته رقابت اصلي بين حزب ميانهرو حاکم و يک حزب راستگراي مخالف مهاجران، رايگيري در انتخابات پارلماني هالند آغاز شده است. با توجه به اينکه چند کشور ديگر اروپايي انتخاباتي را با حضور فعالانه احزاب راستگرا در پيش دارند، انتخاب رايدهندگان هالندي اهميت ويژهاي يافته است.
صبح روز چهارشنبه، 25 حوت (15 مارچ)، رايگيري در انتخابات پارلماني هالند به منظور برگزيدن 150 عضو مجلس نمايندگان - مجلس سفلاي پارلمان هالند - در سراسر اين کشور آغاز شد. براي داشتن اکثريت در اين مجلس و تشکيل دولت، کسب 76 کرسي ضرورت دارد.
در انتخابات جاري، بيست و هشت حزب و گروه سياسي شرکت دارند که بيشترين تعداد از پايان جنگ دوم جهاني محسوب ميشود. انتخابات پارلماني هالند به روش «رايگيري تناسبي» صورت ميگيرد که به احزاب کوچک هم امکان کسب کرسي پارلماني را ميدهد به نحوي که معمولا تشکيل دولت آينده در هالند مستلزم ائتلاف احزاب مختلف است. (بي بي سي)