صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۱ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

العبادی: اگر تندروان داعش تسلیم نشوند کشته می شوند

العبادی: اگر تندروان داعش  تسلیم نشوند کشته می شوند

از دست دادن شهر موصل ضربة بزرگي به اين گروه تندرو و رهبر آن ابوبکر البغدادي، خواهد بود. اما تصرف کامل شهر موصل، زمانگير خواهد بود و قواي عراق با حملات انتحاري و ساير تهديد ها مواجه خواهند بود.
در حال حاضر، قواي عراق در تلاش تصرف پل آهنيني است که شهر نو در شرق را با شهر کهنه در غرب موصل وصل ميکند. تندروان داعش که اکنون در غرب موصل محاصره اند، آخرين توان شان را در اين جنگ به کار مي گيرند.
يک سخنگوي واحد واکنش سريع وزارت داخلة عراق گفته است که نيرو هاي عراقي به سمت اين پل فولادي در حرکت اند و تلاش مي کنند تا تندروان داعش در منطقه پاکسازي شوند.
خبرنگاران از وقوع درگيري هاي شديد در اطراف موزيم شهر موصل گزارش دادند، محلي که يک انتحاري کنندة داعش موتر مملو از مواد انفجاري خود را در نزديکي موزيم انفجار داد. (صداي آمريکا)