صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۱ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نخستین نفوس شماری پس از دو دهه در پاکستان

نخستین نفوس شماری پس از دو دهه در پاکستان

مقامها در پاکستان گفته اند که ترتيبات براي نفوس شماري سرتاسري در آن کشور کامل شده است و بيش از 200 هزار سرباز، کارمندان ملکي را در جمع آوري اطلاعات کمک خواهند کرد.
مريم اورنگزيب وزير اطلاعات پاکستان در يک کنفرانس خبري در اسلام آباد گفت که اين کمپاين 70 روزة خانه به خانه در دو مرحله تطبيق شده و حدود 185 ميليون دالر هزينه برميدارد.
وزير اطلاعات پاکستان گفت که 120 هزار کارمند آموزش ديدة حکومتي اين ماموريت را انجام خواهند داد. او از شهروندان خواست تا به کارمندان نفوس شمار کمک کنند و در ضمن هشدار داد کسانيکه عمداً معلومات غلط ارايه مي کنند تا شش ماه زنداني شده و حدود 500 دالر جريمه خواهند شد.
خانم اورنگزيب گفت «پاکستان براي براي ششمين سروي مسکن و نفوس آماده است ... همه مي دانيم که پس از 19 سال نفوس شماري مي کنيم. همه مي دانيم که چگونه توزيع منابع، قوانين مبتني بر مدارک و پاليسي سازي براي مشي کشور و براي پروژه هاي خدمات اجتماعي حايز اهميت است». (صداي آمريکا)