صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۹ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پیشنهاد چین برای کاهش تنش بین دو کوریا

پیشنهاد چین برای کاهش تنش بین دو کوریا

وانگ ئي، وزير امور خارجه چين، پيشنهاد داده است که در ازاي توقف مانور نظامي مشترک کورياي جنوبي و آمريکا، کورياي شمالي آزمايشهاي موشکي و هستهاي خود را به حالت تعليق در بياورد.
اين مقام چيني مي گويد چنين تحولي مي تواند گام نخست به سوي باز گرداندن طرفين به پاي ميز مذاکره باشد.
وانگ ئي درباره احتمال درگيري دو کوريا هشدار داده و گفته است: «طرفين به دو قطار شباهت دارند که با سرعت زياد به سوي هم در حال حرکت هستند و هيچ يک آماده نيست که توقف کند.»
وي افزود: «سوال اين است که آيا دو طرف واقعا آماده يک برخورد شاخ به شاخ هستند؟ اولويت ما اين است که چراغ خطر را بزنيم و ترمز هر دو قطار را بکشيم.»
روز سه شنبه شوراي امنيت سازمان ملل متحد با صدور بيانيهاي اقدام اخير کورياي شمالي در پرتاب چند موشک به طرف درياي جاپان را قويا محکوم کرد. (بي بي سي)