صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳ ثور ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

افزایش نقض حقوق بشر در جهان

افزایش نقض حقوق بشر در جهان

کميشنري عالي ملل متحد در امور حقوق بشر هشدار داده است که تمامي سيستم حقوق بشر تحت حمله قرار گرفته است.
زيد رعد الحسين، کميشنر عالي ملل متحد در امور حقوق بشر، گفته است که حقوق بشر از يک سو با ترس و رُعب دهشت افگني مواجه است و از سوي ديگر با بيگانه ستيزي و نفرت که از سوي سياستمداران عوام فريب در جوامع تزريق مي گردد.
آقاي حسين وضعيت حقوق بشر را در بيش از 40 کشور جهان بر جسته کرده است و گفته است که در ميان اين کشور ها، وضعيت حقوق بشر فقط در چهار کشور: گمبيا، ازبکستان، تونس و يونان تا اندازة بهبود را نشان مي دهد، اما به گفتة وي در ساير کشور هاي جهان به گونة يک نواخت خسته کن و نا خوش آيند است.
به گونة مثال، آقاي الحسين از خشونت ها و ويراني ها در سودان جنوبي ياد مي کند، کشوريکه با قحطي گسترده دست و پنجه نرم مي کند. آقاي الحسين گروه متخاصم را در سودان جنوبي هشدار داده و گفته است که آنان به صورت مکرر درگير جنگ و جنايت مي شود که اعمال آنان شامل کشتار، تجاوز جنسي، خشونت هاي جنسي، غارت و نا پديد شدن افراد مي گردد. (صداي آمريکا)