صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۸ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ایران نسبت به حل کامل بحران اتمی اش امیدوار است

ایران نسبت به حل کامل بحران اتمی اش امیدوار است

محمد جواد ظريف، وزير امور خارجة جمهوري اسلامي ايران، ابراز اميدواري کرد که توافقات نوامبر گذشته در جينوا ميان تهران و شش قدرت جهاني به حل نهايي و کامل بحران اتمي ايران منجر شوند.

به موجب توافقات صورت گرفته، جمهوري اسلامي ايران پذيرفته است که در ازاي تعديل برخي تحريم هاي بين المللي فعاليت هاي حساس اتمي اش را به مدت شش ماه متوقف کند.

در اين مدت نمايندگان حکومت ايران و شش قدرت جهاني قصد دارند گفتگوهاي خود را براي حل کامل بحران اتمي ايران آغاز کنند.

 به همين مناسبت محمدجواد ظريف ابراز اميدواري کرده که توافقات بيست و چهارم نوامبر گذشته که از فردا به اجرا گذاشته خواهند شد به نتايج مثبتي به سود ايران و امنيت منطقه اي و بين المللي بيانجامند. وزير امور خارجة جمهوري اسلامي ايران ابراز اميدواري کرده که اجراي توافقات جينوا راه را براي انجام مذاکرات مستحکم ميان ايران و شش قدرت جهاني به منظور دستيابي به راه حل کامل بحران هسته اي جمهوري اسلامي هموار سازد.

 به موجب توافقات جينوا، جمهوري اسلامي ايران از فردا غني سازي اورانيوم را تنها با غلظت پنج درصد انجام خواهد داد و ذخيرة اورانيوم غني شده اش با غلظت بيست درصد را از ميان خواهد برد. بر اساس اين توافقات رژيم ايران همچنين فعاليت هايش را در نيروگاه هاي نطنز، فردو و تأسيسات توليد آب سنگين اراک معلق و نصب سانتريفيوژهاي جديد در اين تأسيسات را نيز متوقف خواهد نمود. اجراي اين توافقات بايد تحت نظارت بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي صورت بپذيرد و به تأئيد آنان نيز برسد.

 محمد جواد ظريف و حسن روحاني در اظهاراتي جداگانه گفته اند که حل عمومي بحران اتمي ايران وظيفه اي دشوار، اما، امکانپذير است. رييس جمهوري ايران همچنين گفته است : هر چند ساختار تحريم هاي بين المللي عليه ايران به قوت خود باقي است، اما، يکي دو پاية آن پس از توافقات جينوا فروافتاده اند.(راديو فرانسه)