صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۱۹ حوت ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

قهرمانی تیم" ابریشم درخشان" در پیکارهای تکواندوی بانوان

قهرمانی تیم

پیکارهای باز تکواندوی بانوان که با اشتراک ۵۰ بانوی تکواندوکار در گروههای وزنی گونهگون در کابل آغاز شده بود، با قهرمانی تیم ابریشم درخشان به پایان رسید. در این پیکارها، نرگس حسینی بهترین بازیکن و نعمتالله حبیبی بهترین مربی، شناخته شدند و تیمهای برتر از سوی مسؤولان ادارۀ تربیت بدنی و فدراسیون تکواندو، مورد تقدیر قرار گرفتند. مسؤولان در این فدراسیون گفتهاند که هدف این پیکارها، شناسایی چهرهای تازه برای راهیابی در تیم های ملی میباشد. وحیدالله بیات، مسؤول برگزاری این پیکارها میگوید: "در سال ۲۰۲۱ رقابتهای بینالمللی این رشته قرار است برگزار شود و ما از این میان، چهره های برتر را به آن رقابتها گزینش خواهیم کرد." بانوان تکواندو کار، برگزاری این پیکارها را برای رشد تکواندو در بخش بانوان سودمند میدانند اما؛ آنان از بیتوجهی ادارۀ ورزش کشور در بخش تکواندوی بانوان، انتقاد میکنند.
مرضیه حمیدی، یکی از تکواندو کاران میگوید: "به ورزشکاران رسیدگی نمیشود، ارزش داده نمیشود و ما با همین شرایط سخت، تمرین میکنیم و از طرف حکومت و اداره ورزش کشور هیچ تشویق نمیشویم." راضیه امیری، یکی دیگر از تکواندو کاران کشور برگزاری این رقابتها را برای راهیابی به پیکار های دور بعدی سودمند میداند.او افزود: "برگزاری این رقابتها برای ما میتواند سودمند واقع شود، بهخاطری که ما پس از این رقابتها، رقابتهای تیم منتخبه و سپس رقابتهای تیم ملی را در پیش رو داریم و آمادگی میگریم." در این میان، انزورت، بانوی تکواندو کار دیگری است که چهار سال میشود رو به ورزش تکواندو آوردهاست و در این مدت با حضور در پیکارهای ملی و بینالمللی، توانسته مدالهای رنگارنگ را به سود کشور کسب کند.