صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۱۹ حوت ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سه مبارز رزمی کشور به مصاف حریفان خارجی‌ می‌روند

سه مبارز رزمی کشور به مصاف حریفان خارجی‌ می‌روند

نصرت الله آخندزاده، عبدالعظیم بدخشی و محمد نصرت حقپرست ورزشکاران مبارزات آزاد کشور قرار است در ماه مارچ سال جاری میلادی در برابر حریفان خارجی شان به میدان بروند.
از این میان نصرتالله آخندزاده در رقابتهای سازمان ای سی ای روسیه اشتراک خواهد کرد. او از آمادهگی کاملاش برای اشتراک در این رقابتها خبر داده است.
آخندزاده میگوید: «در کل از آمادهگیهای خوبی برخوردار استم و وعده میدهم که پرچم کشورم را در دومین سازمان بزرگ جهان، بلند کنم.»
به گفته این رزمی کار، برگزاری اردوگاههای تمرینی بیرونی برای آمادهگی کامل به رقابتها، بهتر از اردوگاههای درون کشوری است: «امکانات نیست که ما به کشورهای داغستان، تایلند و سایر کشورها برای تمرین برویم؛ اما با همین امکانات کمی که است، انشاالله نتیجه خوبی بدست خواهم آورد.»
عبدالعظیم بدخشی نیز به تازهگی از زمان آغاز مسابقه جدیداش خبر دادهاست.
بدخشی در برگه فیسبوکاش نگاشتهاست که قرار است در یازدهم ماه مارچ سال روان میلادی مسابقهاش را به میزبانی کشور بحرین برگزار کند.
او گفتهاست که بهزودی مجوز این مبارزه را با هواداراناش شریک خواهد کرد.
پیش از این، عبدالعظیم بدخشی در نوامبر۲۰۲۰ در برابر حریف روسیاش "احمد مگومدوف" شکسته خورده بود. به همین ترتیب حریف محمد نصرت حق پرست، تنها نمایندۀ افغانستان در سازمان یو اف سی نیز مشخص شدهاست. قرار است حق پرست در پایان ماه مارچ سال روان میلادی در برابر "دان مدجی" حریفی از افریقای جنوبی، در شهر لاس وگاس امریکا، به میدان برود.
حق پرست یکی از ورزشکاران مبارزات آزاد کشور است که هماکنون در جرمنی زندهگی میکند.