صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۵ دلو ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

راشد ومجیب برای بازی در برابر ایرلند به امارات متحده عربی می‌روند

راشد ومجیب برای بازی  در برابر ایرلند به امارات متحده عربی می‌روند

انتظار میرود که راشد خان و مجیبالرحمان، دو ستارۀ تیم ملی نیز به امارات متحده عربی بروند و در برابر ایرلند بازی کنند. این دو ستاره تیم ملی کرکت کشور اکنون در لیگ آسترالیا بازی میکنند. راشد خان دربارۀ بازی برای تیم ملی در برابر ایرلند میگوید: "هنگامی که تیم ملی شما به شما نیاز دارد، باید بروید و وظیفۀ خود را انجام دهد، اما در عین حال دلم برای بازی با برادران آبیام (تیم آدلايد استرايکرز آسترالیا) تنگ خواهد شد."
او افزود: " البته، من همه چیز دربارۀ آدلايد استرايکرز را دوست دارم، این مکان و زمین بسیار زیبایی است و در چهار سال گذشته، دریافته ام که اینجا هوادران فوقالعادۀ دارد." مجیب نیز هم اکنون سرگرم بازی برای تیم بریسبن هیت آسترالیا است. او نیز در بازیهای برای این تیم، درخشش عالی داشتهاست. روز یکشنبه، بورد کرکت کشور اعلام کردکه قیس احمد، فضل حق، حمزه هوتک و فرید ملک چهار توپ انداز دیگر تیم ملی کرکت کشور نیز به امارات متحده عربی رفتند تا برای سه بازی یک روزه در برابر ایرلند، آمادهگی بگیرند. در آستانۀ رویارویی تیم ملی کرکت کشور با تیم ملی ایرلند، ملیپوشان کشور روز شنبه (۲۰ جدی) تمرینات شان را در امارات متحدۀ عربی آغاز کردهاند.