صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۰ عقرب ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

فساد در کریکت‌بورد؛ نزدیکان هیات مدیره به عنوان بازیکن انتخاب شده‌اند

 فساد در کریکت‌بورد؛ نزدیکان هیات مدیره  به عنوان بازیکن انتخاب شده‌اند

دیدبان شفافیت میگوید که بورد کریکت افغانستان فاقد شفافیت، حسابدهی و سازوکارهای حداقلی برای پیشگیری از فساد است. به گفته این نهاد، انتصاب هیات مدیره بورد کریکت، سیاسی است و همچنین نزدیکان اعضای هیات مدیره این بورد در تیمهای کریکت به عنوان بازیکن گزینش شدهاند.دیدبان شفافیت، دیروز (شنبه، ۱۵ سنبله) با نشر گزارشی گفتهاست که نواقص جدی در حکومتداری بورد کریکت افغانستان وجود دارد.
براساس این گزارش، با آنکه تیم کریکت موفقیتهای چشمگیری در میدانهای بازی رقم زدهاست؛ اما بورد کرکت فاقد شفافیت، حسابدهی و مکانیزمهای حداقلی برای حکومتداری و پیشگیری از فساد است.
این گزارش نشان میدهد که روند انتخاب اعضای بورد به جد پرسشبرانگیز است.
دیدبان شفافیت در گزارش خود گفته که به رغم کمکهای بینالمللی، بورد کریکت در آمادهنمودن زیربناها برای تمرین زنان در افغانستان، ناکام بودهاست.
سید اکرام افضلی؛ رییس اجرایی دیدبان شفافیت گفتهاست: «حکومتداری در بورد کریکت با چندین چالش جدی مواجه است. اولین و مهمترین آنها سیاسیشدن روند انتصاب اعضای هیات مدیره و تغییرات مکرر بیش از حد در سطح اجرایی است.»
به گفته افضلی، رییس جمهوری که صلاحیت انتصاب هیات مدیره را دارد، نتوانسته شفافیت و پاسخگویی را در تغییرات رهبری هیات مدیره کریکتبورد تامین کند.
دیدبان گفته که رییس جمهور غنی طی شش سال گذشته چهار بار رهبری اداره بورد کریکت را تغییر دادهاست.
در این زمینه، مشتاق رحیم، از نویسندگان گزارش دیدبان شفافیت گفتهاست: «این تحقیق نشان میدهد که هیچیک از رؤسای برکنارشده از هیات مدیره با شهرت نیک از این اداره نرفتهاست و هر کدام به فساد، خویشخوری و اختلاف با بازیکنان متهم هستند. این در حالی است که دولت هیچگونه ارزیابی را از عملکرد اعضای هیئت مدیره یا بعد از هر یک از این تغییرات، انجام ندادهاست.»
نویسنده گزارش دیدبان شفافیت گفته که تعداد زیادی از نزدیکان مقامات هیات مدیره بورد کریکت بهطور منظم در تیمهای مختلف انتخاب شدهاند، در حالی که بازیکنانی با عملکرد نسبتاً بهتر نادیده گرفته میشوند.
در گزارش آمدهاست: «تعدادی از بازیکنان ارشد حداقل شرایط انتخابشدن در تیم ملی مانند بازیکردن چند دوره مشخص در مسابقات داخلی کریکت یا فعالیت برای مدت زمان مشخصی در داخل کشور را ندارند؛ اما آنها به طور منظم در تیمهای ملی انتخاب شدهاند که این یک نقض آشکار اصول انتخابشدن در تیم ملی است».
دیدبان شفافبت از رییس جمهور غنی خواسته تا حکم تعدیل اساسنامه بورد را صادر و طرزالعملهای واضح را برای تعیین دوره تصدی اعضای هیات مدیره بورد و همچنین جزئیات مراحل انتخاب آنها برای هیات مدیره وضع کند.