صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱۱ حمل ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

برگزاری مسابقه دوش برای حمایت از روند صلح

برگزاری مسابقه دوش برای حمایت از روند صلح

دیروز مسابقه دوش برای حمایت از روند صلح در کابل برگزار شد.
این مسابقه توسط نهاد فکر جوان دیروز میان دهها تن از ورزشکاران باشگاههای شهر کابل برگزارشد.
یکی از مسئولین این نهاد گفت که در این مسابقه ۴۰۰ ورزشکار فاصله ۳ کیلو متر را طی کردند. او گفت که به مقامهای اول، دوم و سوم مدال و جوایز نیز اهدا شد.