صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۳ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تفاوت فاحش مالکین آمریکایی یونایتد و لیورپول

 تفاوت فاحش مالکین آمریکایی یونایتد و لیورپول

یک گزارش در بریتانیا مدعی است با اینکه خانواده گلیزر، مالکین آمریکایی منچستریونایتد باعث هدر رفتن 1 میلیارد پوند از ثروت باشگاه شدهاند ولی مالکین لیورپول حتی از دریافت حقوق از باشگاه صرفنظر کردهاند.
روزنامه ایرلندی آیریش تایمز در گزارشی درباره وضعیت مالی دو باشگاه منچستریونایتد و لیورپول که مالکیت هر دوی آنها در اختیار سرمایهگذاران آمریکایی است مدعی شد درحالیکه خانواده گلیزر، مالکین باشگاه یونایتد در این مدت با تصمیمات مالی خود باعث شدهاند این باشگاه چیزی در حدود 1 میلیارد پوند ضرر و زیان داشته باشد، مالکین لیورپول در این مدت حتی از دریافت حقوق از باشگاه لیورپول خودداری کردهاند بر اساس این گزارش مالکین باشگاه لیورپول در 9 سالی که مالکیت این باشگاه را بدست دارند به جز مبلغ اندکی که برای بازسازی سکوی اصلی ورزشگاه آنفیلد هزینه کردهاند نه به این باشگاه خسارت مالی وارد کرده و نه حتی برای خود حقوقی واریز کردهاند. اما از زمان روی کار آمدن خانواده گلیزر در منچستریونایتد، این باشگاه که پیش از آنها بدهی نداشت در این مدت چیزی نزدیک به 1 میلیارد پوند به دلیل بدهیها، بهرهها، جریمهها و دیگر موارد، ضرر و زیان داشته است. درحالیکه پنج برادر گلیزر و خواهرشان که مالکیت باشگاه منچستریونایتد را در اختیار دارند در فهرست حقوقبگیران باشگاه قرار دارند و حقوقهایی نجومی دریافت کردهاند هنری و شرکتش افاسجی که مالکیت لیورپول را در اختیار دارد در این مدت از دریافت حقوق خودداری کرده است. علت این است که خانواده گلیزر نام خود را به عنوان اعضای هیات مدیره یونایتد رد کردهاند و میتوانند طبق قانون شرکتها در انگلیس حقوق و مزایا دریافت کنند.