صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۴ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مورینیو: یک سگ خشمگین باعث توقف مسی شد

مورینیو: یک سگ خشمگین باعث توقف مسی شد

وزارت انرژی و آب کشور میگوید که برنامه ریچارچ/ تقویت ذخایرآبهای زیرزمینی کابل در جریان امسال آغاز خواهد شد.
فرهاد نورزی رئیس برنامههای آب وزارت انرژی وآب،  روز پنجشنبه (22 حمل) در برنامه "پاسخدهی دولت به ملت" گفت که برنامه ریچارچ مصنوعی آبهای کابل امسال آغاز خواهد شد.
آقای نورزی گفت که پس از کاهش روز افزون منابع آبی زیرزمینی در کابل که احتمال بروز بحران آب در این شهر را شدت بخشید، ایجاد چند بند آبی و ریچارچ مصنوعی یا تقویت ذخایرآبی زیرزمینی در این شهر روی دست گرفته شد.
او افزود که پروژه چارچ دوباره آبهای زیرزمینی کابل که اشکال مختلف تقویت ذخایر آبی را دربر میگیرد، در جریان سال گذشته به گونه امتحانی تطبیق شد و در جریان امسال به شکل اساسی تطبیق خواهد شد.
وی بدون اشاره به هزینه مجموعی این پروژه اظهار داشت که برنامه یاد شده از سوی بانک انکشاف آسیایی به هدف رفع مشکل کم آبی در کابل تمویل خواهد شد.
وی با اشاره به روند تطبیق پروژه بند شاه توت که به عنوان یکی دیگر از راه حلهای اساسی برای رفع مشکل کم آبی در شهرکابل روی دست گرفته شده، از آغاز کارعملی این پروژه در جریان امسال خبر داد. به گزارش جمهور، آقای نورزی گفت که بند شاه توت که نیازمندی بخش زیادی از باشندگان کابل به آب آشامیدنی را برطرف خواهد کرد، قرار است از سوی دولت هندوستان تمویل مالی شده و در جریان امسال عملا به تطبیق گرفته شود. این مسئول وزارت آب همچنان از پیشرفت چشمگیر کار ساختمانی بند شاه و عروس که یک پروژه دیگر برای رفع مشکل کم آبی در کابل محسوب میشود، خبر داده تاکید کرد که کار این پروژه 90 درصد پیشرفته و تا اوایل زمستان امسال به بهرهبرداری سپرده خواهد شد.
گفتنی است که نگرانی از بروز بحران کم آبی در شهر کابل، سالهای قبل رو به افزایش بود؛ با بارندگیهای اخیر هرچند این نگرانی تاحدی برطرف شده اما مسئولین وزارت آب مدعی هستند که این مشکل در سالهای بعد برطرف نشده است.