صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۶ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ثبت رکورد جهانی تیزترین ۵۰ دوش برای شهزاد محمدی

ثبت رکورد جهانی تیزترین ۵۰ دوش برای شهزاد محمدی

پیش از این، یوراج سِنگ از هند، کریس گیل از ویست اندیز و حضرت الله زازی از افغانستان توانسته بودند در ۱۲ توپ ۵۰ دوش را انجام دهند و اکنون شهزاد محمدی از افغانستان در این فهرست اضافه شد.
شهزاد محمدی، ملی پوش کرکت کشور رکورد جهانی تیزترین ۵۰ دوش را به نامش ثبت کرد.
شهزاد، شب گذشته در نخستین دیدار دومین دور رقابتهای ده آورۀ کرکت توانست در ۱۲ توپ ۵۲ دوش را انجام دهد.
او همچنان توانست با ۱۶ توپ ۷۴ دوش نات اوت را به سود  تیم خود انجام دهد تا در نخستین پیروزی تیمش نقش ارزنده بازی کند.
دومین دور رقابتهای لیگ ده آورۀ کرکت، شب گذشته در امارات متحدۀ عرب با شرکت بازیکنان نامدار کرکت جهان در قالب هشت تیم آغاز شد.
در این رقابتها بیشتر از ۱۵بازیکن تیمهای ملی کرکت کشور از سوی تیمهای مختلف به امتیاز خریداری شده اند.
در نخستین  دیدار این رقابتها تیم سند که در آن شهزاد محمدی، سید شیرزاد، قیس احمد و کریم جنت بازی میکنند با درخشش شهزاد محمدی توانست حریف خودرا شکست بدهد.