صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

قوانین یوفا در فیرپلی مالی سختگیرانه‌تر شد

قوانین یوفا در فیرپلی مالی سختگیرانه‌تر شد

طی نشستهایی که نمایندگان ایسیای و یوفا در شش ماه گذشته داشتند، یک سری تغییرات در این قوانین برای دوره فصل ۱۹-۲۰۱۸ تا ۲۱-۲۰۲۰ دادند.
بر اساس مقررات جدید فایننشال فیرپلی از این پس به ویژه باشگاهها باید گزارشهای مالی شفافتر ارائه دهند  که به صورت عمومی منتشر هم بشوند. به عنوان نمونه باشگاهها باید از این پس گزارش دهند که در یک سال مالی چقدر به ایجنتها پول دادهاند. علاوه بر آن یوفا در حال کار کردن روی مقرراتی است که همه باشگاهها در حسابداریهایشان باید از آنها پیروی کنند. هنوز دقیقاً مشخص نشده که این مقررات چگونه هستند.
تاخیر زمانی در مجازاتهای احتمالی در چارچوب مقررات فایننشال فیرپلی هم ظاهراً قرار است کاهش پیدا کند. برای این کار باشگاهها باید زودتر و فوریتر آمار مالی خود را در اختیار حسابرسان قرار بدهند. دو آمار معیار اصلی این حسابرسی خواهد بود: نسبت بدهیهای باشگاه که نباید از یک حد تجاوز کند، و تراز نقلوانتقالات که حداکثر میتواند صد میلیون یورو باشد. طبق مقررات کنونی فایننشال فیرپلی یک باشگاه در صورت تخطی بین ۱۸ تا ۲۲ ماه بعد مجازات میشود.
این تغییرات و اصلاحات احتمالی دیگر باید به تصویب کمیته اجرایی یوفا برسد.