صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱۹ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پیروزی‌ ملی‌پوشان ۱۹سال کرکت کشور دربرابر بنگله‌دیش

پیروزی‌ ملی‌پوشان ۱۹سال کرکت کشور دربرابر بنگله‌دیش

ملیپوشان زیر ۱۹سال کرکت کشور توانستند در نخستین دیدار آمادهگی به جام جهانی زیر ۱۹سالهگان در زیلاند نو، تیم بنگلهدیش را  با تفاوت ۵۶دوش شکست بدهند.
در این دیدار نخست بازی را در بخشی توپزنی ملیپوشان کشور آغاز کردند و توانستند در آوری ۴۹ بازی، با از دستدادن تمامی بازیکنانشان، ۲۰۶دوش را انجام دهند.
در بخشی توپزنی برای تیم ملی زیر ۱۹سال کشور، عزمتالله عمرزی خوب درخشید و توانست ۸۱دوش را بهسود تیم خود انجام دهد که درمقابل، در بخشی توپاندازی برای تیم ملی زیر ۱۹سال کرکت بنگلهدیش حسن موحید خوب درخشید و توانست ۴بازیکن حریف را از میدان بازی بیرون کند.
ازسویی دیگر، ملیپوشان بنگلهدیش بازی را در بخشی توپزنی خوب آغاز نکردند و نتوانستند هدف دادهشدۀ تیم ملی زیر ۱۹سال کرکت کشور ما را برآورده سازند و بازی را با تفاوت ۵۶دوش به ملیپوشان کشور واگذار کردند.
در همین حال، بازیکنان کرکت بنگلهدیش توانستند در آوری ۴۲ بازی، با از دستدادن تمامی بازیکنانشان، ۱۵۰دوش را انجام دهند که در بخش توپزنی برای تیم ملی زیر ۱۹سال کرکت بنگلهدیش، پینک گوش، خوب درخشید و توانست ۵۴دوش را به سود تیم خود انجام دهد. درمقابل، در بخشی توپاندازی برای تیم ملی زیر ۱۹سال کشور، نوین الحق و قیس احمد، خوب درخشیدند وهر کدام توانستند ۳و۴ بازیکن حریف را از میدان بازی، بیرون کنند.
در پایان این دیدار، عزمتالله از تیم ملی زیر ۱۹سال کرکت کشور با درخشش در بخشی توپزنی ازسوی کادری فنی برگزاری این رقابتها، لقب بهترین بازیکن میدان را بهدست آورد.
قرار است ملیپوشان کرکت کشور به روز چهارشنبه همین هفته، در دومین دیدار آمادهگی به جام جهانی مقابل نیمبیا پا بهمیدان رقابت بگذارد.
این درحالیست که قرار است بازیکنان کرکت کشور به روز شنبه هفتۀ آینده نخستین بازی خود را در جام جهانی زیر ۱۹سالهگان، با تیم ملی زیر ۱۹سال پاکستان انجام دهند.