صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۵ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

غنی: انتخابات فدراسیون فوتبال بدون دخالت برگزار شود

 غنی: انتخابات فدراسیون فوتبال  بدون دخالت  برگزار شود

آقای غنی گفته که باید زمینه فعالیتهای دوباره ورزشی در مکاتب و دانشگاههای افغانستان مهیا شود. محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان اعلام کرده که انتخابات فدراسیون فوتبال افغانستان باید بدون دخالت افراد و گروهها و به شکل شفاف و براساس مقررات بینالمللی فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) برگزار شود.
دخالتهای سیاسی و جنجالها در فوتبال افغانستان چندی قبل پای نمایندگان فیفا را به کابل کشاند.
ماهها است که برگزاری انتخابات برای تعیین رئیس جدید فدراسیون فوتبال افغانستان به دلیل همین دخالتها به تاخیر افتاده و فوتبال افغانستان را با چالشهای زیادی مواجه کردهاست.  مسئولان فوتبال افغانستان میگویند که حکومت چند سال است که بودجه فدراسیون فوتبال افغانستان نپرداخته و این نهاد برای تامین هزینههای خود از بازرگانان افغان کمک گرفته است.
آقای غنی که با مربیان و بازیکنان تیم شاهین آسمایی، قهرمان لیگ برتر فوتبال افغانستان و دمیوند اتلان، نایب قهرمان این لیگ دیدار میکرد گفت که باید زمینه دوباره فعالیتهای ورزشی در مکاتب و دانشگاه های افغانستان مهیا شود. او وعده داد که در تمام ولسوالیهای افغانستان مجتمعهای ورزشی ایجاد خواهد کرد و در هر ولسوالی این کشور باید افراد فنی بخاطر رشد ورزش، حضور داشته باشند. رئیس جمهوری افغانستان با وعدهای اینکه زمینه را برای سهمگیری جوانان در ورزش فراهم خواهد کرد، گفت که حکومت افغانستان از ورزش کشور به ویژه فوتبال حمایت همهجانبه مینماید.
او گفت که ورزش افغانستان نیاز به برنامه ملی دارد که در ششماه آینده باید درباره این برنامه پنج ساله به نتیجه رسید. در این دیدار محمد یوسف کارگر، معاون فنی فدراسیون فوتبال افغانستان گفت که تیم شاهین آسمایی، قهرمان لیگ برتر فوتبال افغانستان بعد از این به عنوان نماینده افغانستان در مسابقات باشگاههای آسیا شرکت خواهد کرد. آقای غنی وعده داد که حکومت آماده است که تدابیر و تسهیلات لازم را جهت اشتراک ورزشکاران فوتبال درمسابقات آسیایی نیز در نظرگیرد.
رئیس جمهوری افغانستان وعده داده که درسه سال آینده، ۱۰۰ بورسیه به ورزشکاران فوتبال کشور خواهد داد.
در این دیدار محمد یوسف کارگر، گفته که ورزشکاران فوتبال افغانستان با درخشش در مسابقههای ملی و بینالمللی، توانستهاند دستاوردهای بزرگی داشته باشند.
آقای کارگر گفت که در مسابقه لیگ برتر افغانستان هشت تیم، از هشت زون کشور انتخاب شده و این لیگ با «پیام یک ملت یکصدا» و شعارهمبستگی، وحدت، صمیمیت و دوستی شکل گرفته است.