صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۱ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

در رقابت هاى کرکت بين افغانستان و ايرلند، ريکاردهاى ملى و بين المللى ثبت شد

در رقابت هاى کرکت بين افغانستان و ايرلند، ريکاردهاى ملى و بين المللى ثبت شد

در جريان سه بازى بين المللى بيست اورة کرکت بين افغانستان و ايرلند، شمارى از ريکاردهاى ملى و بين المللى قايم شد.
هر سه بازى بين المللى بيست اورة کرکت بين افغانستان و ايرلند، سه بر صفر به نفع افغانستان به پايان رسيد.
افغانستان، ايرلند را در بازى اول با شش ويکت، در بازى دوم با 17 دوش و در بازى سوم با تفاوت 28 دوش شکست داد.
در جريان سه بازى يادشده، برخى ريکاردهاى ملى و بين المللى از سوى افغانستان قايم شد و همچنان يک ريکارد بين المللى خراب، از سوى ايرلند نيز قايم شده است.
دربازى سوم و نهايى، بيرى ميک کارتى بالر سريع ايرلند، در چهار اور 69 دوش انجام داد، که اين بيشترين تعداد دوش از سوى يک بازيکن در بازى هاى بين المللى بيست اوره است.
افغانستان در بازى سوم و نهايى 233 دوش انجام داد که بيشترين دوش افغانستان در بازى بيست اوره است.
افغانستان و ايرلند همچنان در بازى آخر، مشترکا 438 دوش انجام داد که در تاريخ کرکت بيست آوره، درجة دوم بلندترين دوش است، قبل از اين هندوستان و ويست انديز، مشترکا 489 دوش انجام داده بودند.
همچنان تيم ملى، در بازى نهايى بيشترين دوش ها را در شش دوش و چهار دوش انجام داده بود که هفتمين دوش بيشتر در سطح جهان است.
بازيکنان افغانستان و ايرلند در اين سه بازى؛ 50 شش دوش انجام داده اند. اين در حالى است که تاکنون به اين اندازه شش دوش در سه بازى، در تاريخ کرکت بيست اوره انجام نشده بود؛ قبل از اين در سلسلة سه بازى بين افريقاى جنوبى و ويست انديز، 94 شش دوش انجام شده بود.
همچنان انجام دادن 233 دوش ازسوى افغانستان در يک بازى بيست اوره در هندوستان، بلند ترين تعداد دوش در اين کشور بود که تاکنون خود هندوستان يا تيم کدام کشور ديگر به اين تعداد دوش نداشته اند.
افغانستان در بازى سوم 233 دوش انجام داد که در تاريخ کرکت بيست اوره، هشتمين درجة دوش هاى بيشتر بود، تيم استراليا در مقام اول قرار دارد، که در يک بازى 263 دوش انجام داده بود.
تيم افغانستان در بازى دوم اين رقابت ها، تيم ايرلند را در 11 اور از ميدان خارج کرد که تاکنون کدام تيم ديگر در  جريان همچو اورهاى کم، از ميدان خارج نشده بود.
تيم ايرلند نيز در بازى آخر بيست اوره، يک ريکارد بين المللى قايم کرد، اين تيم در 6 اور اول 91 دوش انجام داده که تاکنون بيشترين دوش است، قبل از اين تيم هالند در 6 اور 91 دوش انجام داده بود.
محمد نبى بازيکن افغان در اين رقابت ها بعضى ريکاردهاى ملى و بين المللى را قايم کرد، او از سوى افغانستان در يک بازى بيشترين شش دوش انجام داد، موصوف در بازى نهايى 9 شش دوش انجام داد.
همچنان محمد نبى يگانه بازيکنى شد که با نمبر ششم به بالنگ آمده بود و 89 دوش انجام داده؛ نبى همچنان در بازى هاى بيست اوره، بازيکنى بود که دوش هاى زياد با بال هاى کم انجام داد.
نبى همچنان در بازى نهايى خود، با انجام دادن 89 دوش که اوسط دوش هايش(سترايک ريت) 66،296 بود، ريکارد قايم کرد؛ چرا که تاکنون بازيکن کدام کشور ديگر در بازى بيست اوره اين دستاورد را نداشت.
شهزاد محمدى بازيکن افغان، با انجام دادن 1779دوش در رقابت هاى بين المللى بيست اوره، چهارمين بازيکن درسطح جهان شد و بازيکنان برجستة جهان را به عقب راند.
شهزاد همچنان از ويرات کوهلى کپتان تيم هندوستان و بازيکن مشهور جهان، عمراکمل و محمد حفيظ پاکستان، ديويد وارنر استرليا، جى پى دومينى افريقاى جنوبى، و اين مورگن کپتان انگلستان پيش شد.
راشدخان ستارة درخشان کرکت افغانستان نيز در اين رقابت هاى ريکاردها را قايم کرد، موصوف در بازى دوم، فقط در بدل دو دوش و 12 بال، پنج بازيکن ايرلند را از ميدان خارج کرد که يک ريکارد جهانى است.
تاج ملوک عالم مشاور تخنيکى کرکت بورد و مربى پيشين گفت که تيم و بازيکنان افغانستان، روز به روز قوى تر مى شوند و بر تجارب شان مى افزايند.
او به آژانس پژواک گفت که ده سال قبل، اين در خواب و خيال کس نبود که بازيکنان افغانستان، يک روز ريکاردهاى ملى و بين المللى را قايم خواهند کرد. ملوک افزود که دستاوردهاى يادشده؛ بازيکنان افغان و ساير جوانان را نيز تشويق مى کند و باعث بلند بردن مورال آنها مى شود. (پژواک)