صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳ ثور ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دختران افغان در سالهاى اخير دستاوردهاى خوب در بخش ورزش داشته اند

 دختران افغان در سالهاى اخير دستاوردهاى خوب در بخش  ورزش داشته اند

برنامه شش ماهة آموزش تکواندو، فوتبال و واليبال براي 150 تن از شاگردان دختر سه مکتب شهر کابل، به کمک مالي سفارت فنلند و همکاري کميته ملي المپيک، ديروز آغاز يافت.
150 دختر يادشده، شاگردان ليسه هاى نسوان رابعة بلخي، سوريا و صوفي محمد اسلام شهر کابل مى باشند.
اين برنامه، به ابتکار موسسه «ابتکار براي زنان»؛ به هدف بلند بردن توانايي هاي فزيکي دختران راه اندازى مى شود.
گيتا رستمى  تنظيم کننده پروژه ورزش براى خانم هاى اين موسسه، در مراسمى که به مناسبت گشايش اين برنامه در ليسه رابعه بلخى راه اندازى شده بود، ضمن بيان اين مطلب گفت که در هر مکتب يادشده 50 شاگرد دختر شامل اين برنامه شده و براى آنها از سوى آموزگاران کميتة ملى المپيک، در مکاتب مربوطة شان آموزش داده مى شود.
Anne Meskanen ، سفير فنلند در افغانستان، در مراسم افتتاح اين برنامه گفت در جامعه افغانستان، زنان و دختران به حاشيه کشانيده شده و براى آنها سهم کمتر نسبت به پسران در امور اجتماعى داده مى شود.
موصوف افزود که سفارت فنلد براى حمايت از دختران و ترويج ورزش ميان آنها برنامه يادشدة آموزشى را تمويل مى کند، که اين برنامه در آينده به مکاتب ديگر شهر کابل گسترش داده خواهد شد.
جان علم حسيني مشاور ارشد کميته ملي المپيک، در اين مراسم تعهد نمود که اين کميته براي رشد ورزش و بلند بردن توانايي هاي فزيکي دختران، آماده هر نوع کمک است.
موصوف گفت که دختران افغان،در سال هاى اخير دستاوردهاى خوب در بخش ورزش داشته اند.
شمارى از دختران شامل برنامه يادشدة آموزشى، حرکات نمايشى در بخش تکواندو، واليبال و فوتبال را انجام دادند.
سُميه حسني يک تن از شاگردان يادشده و عضو تيم واليبال رابعة بلخى گفت که برنامه يادشدة آموزشى، مى تواند نتيجة خوب براي ورزش دختران داشته باشد؛ زيرا از طريق اين برنامه برعلاوة آموزش، وسايل مورد نياز نيز در اختيار دختران قرار داده مى شود. (پژواک)