صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱ ثور ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تیم بایسکل رانی زنان افغان در مسابقات بین المللی مقام اول تا چهارم را کسب کردند

 تیم بایسکل رانی زنان افغان در مسابقات بین المللی مقام اول تا چهارم را کسب کردند

رسانههاي پاکستاني گزارش ميدهند که اين مسابقه ميان تيمهاي بايسکلراني دو کشور در روز يادبود قاعد اعظم برگزار گرديده که رکابزنان افغان توانستهاند از پاکستانيها پيشي بگيرند. ورزشکاران بايسکلراني افغانستان در مسابقات بينالمللي اين رشته در پاکستان توانستند مقامهاي اول، دوم، سوم و چهارم را از آن خود سازند. روزنامة دَنيوز پاکستان گزارش ميدهد که احمد ميرزايي، رکابزن افغان با درخشش خوبش در اين مسابقات توانسته ردة نخست مسابقه را به خودش اختصاص دهد. بر اساس اين گزارش، او فاصلة 160 کيلومتر را در 41 دقيقه و 48 ثانيه طي کرده و رکورد 5:10:13 را نيز شکستهاست.
 در اين مسابقه حنيف شهرستاني از افغانستان مقام دوم و علي اصغر جعفري ديگر بايسکلران افغان مقام سوم را براي کشور کسب کردهاست.
روحالله نظري، ديگر بايسکلران افغان در اين مسابقه مقام چهارم را از آن خود ساخته و سپس عبدالوحيد و محمد اشفق از بلوچستان پنجم و ششم شدهاند. اين مسابقه که از لاهور آغاز يافته و در شاهيوال پايان يافته، در مجموع 70 رکابزن از افغانستان و پاکستان در آن اشتراک کردهاند. (رشد)