صاحب امتیاز: داکتر حسین یاسا

مدیر مسوول: محمد رضا هویدا

دوشنبه ۲۰ قوس ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

فراتر از مسایل امنیتی

-

در کشاکش جنگ و عملیات های انتحاری، و در حالی که افغانستان وارد مرحله جدیدی می شود که نیروهای امنیتی داخلی کنترول امنیتی کشور را به دست خواهند گرفت، اما مشکلات اساسی ای که افغانستان با آن روبرو بوده همچنان به حال خود باقی است. فقر، مهاجرت، کشت و قاچاق مواد مخدر، و اعتیاد صدها هزار تن از شهروندان به مواد مخدر، نادیده مسایلی هستند که برای آنها فکری نشده است.

اگر جمعیت افغانستان را بین بیست الی سی میلیون نفر در نظر بگیریم، رقم یک و نیم میلیون نفر معتاد، یک عدد بسیار بزرگی از جمعیت کشور را تشکیل می دهد که به اعتیاد آلوده هستند و بار منفی چنین رقم بزرگی بر اقتصاد، فرهنگ و اجتماع کشور سنگینی می کند.

عوامل اعتیاد همانند دیگر مشکلات اجتماعی متعدد و متنوع است و متاسفانه تا کنون به ریشه یابی علت های آن در میان مردم افغانستان اقدام قابل قبولی انجام نشده است، گاهی به فرافکنی هایی نظیر مهاجرت شهروندان به کشورهای دیگر از جمله کشورهای ایران و پاکستان به عنوان یک عامل عمده، و گاه به فقر و نابسامانی های اقتصادی، و زمانی نیز به بی سوادی و .... توجه می شود. نابسامانی های اقتصادی ریشه در یک عامل ندارد و این برای کسانی که با مسایل اجتماعی سروکار دارند، یک امر بدیهی به حساب می آید و تکیه بر یک عامل مشخص بدون تحقیق در آن از جمله عوامل دیگری است که مشکل را شدیدتر می سازد.

اولین اقدامی که برای رفع یک مشکل باید انجام شود، شناسایی عوامل و زمینه های آن است، در حالی که هیچ نهاد تحقیقی ای که در زمینه اعتیاد تحقیق علمی و قابل اعتباری انجام داده باشد را نمی شناسیم. وزارت خانه هایی که مستقیما و یا به نحوی با این مسئله در ارتباط هستند نیز تحقیقات جامعی انجام نداده اند.

تا زمانی که دلایل و عوامل به وجود آورنده و افزایش دهنده اعتیاد را در میان مردم افغانستان مشخص نشود، چگونه می شود برای جلوگیری و یا محو آن سیاستی اتخاذ شود؟ دلیل عمده ای که دولت افغانستان و نهادهای دیگری که در این زمینه فعال هستند، توفیقی نداشته اند، نیز در قدم اول همین علت است. بسیار بعید به نظر می رسد که صرف بر اساس یک تخمین و حدس مثلا مهاجرت را اولین عامل اعتیاد ذکر کنیم در حالی که شاید جنگ و نا امنی و بیکاری عوامل مهمتری باشند.

از جمله تاثیرات مخرب کشت کوکنار در افغانستان، اعتیاد بیش از یک و نیم ملیون تن به مواد مخدر می باشد. سیاست های ناموفق دولت در محو کشت کوکنار، علاوه بر فقر، نا امنی و ... باعث پیدایش بازار عمده ای در داخل افغانستان گردیده است. بازار داخلی مصرف مواد مخدر در افغانستان به میزان گسترش کشت کوکنار که در حال افزایش بوده، بیشتر شده است. افغانستان که اکثریت جمعیت آن را جوانان تشکیل می دهند، بازار مستعدی برای مصرف مواد مخدر می باشد.

کشت کوکنار و اعتیاد به مواد مخدر در افغانستان رابطه مستقیمی با یکدیگر دارند، ولی گذشته از این ارتباط، نبود سیاست های ملی مبارزه با اعتیاد و تداوی معتادین عمده ترین عامل افزایش دهنده اعتیاد در میان مردم است. سیاستی که باید مطابق با واقعیت ها و نیازمندی های کشور تدارک دیده شود در روشنایی تحقیقات و آمارهای درست  و تمام عواملی دخیل، باید تهیه و عملی شود. چنین سیاستی جز با عزم و اراده ملی و قاطعیت دولت امکان پذیر نمی باشد.

دیدگاه شما