صاحب امتیاز: داکتر حسین یاسا

مدیر مسوول: محمد رضا هویدا

پنجشنبه ۲۸ جدی ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تاثیر خروج نیروهای خارجی بر اوضاع منطقه

-

افغانستان در مسیر برگشت ناپذیری قرار گرفته است. نیروهای خارجی افغانستان را ترک خواهند کرد و مسئولیت های امنیتی برعهده نیروهای افغان گذاشته می شود. این مسیر به هر صورت طی خواهد شد و البته زمان درازی نیز تا آن زمان باقی نیست.

مردم افغانستان و جهان این تصمیم را با نگرانی تعقیب می کنند. افغانستان در حال حاضر با وجود تمام پیشرفت هایی که در چند سال گذشته داشته، اما از جوانب مختلف توان کامل آن را ندارد که در مقابل تهدیدهای جدی امنیتی که به صورت روز افزونی رو به گسترش است، بایستد. برای اردو و پولیس افغانستان که پس از سقوط طالبان تاسیس شده اند و ماهیت جدیدی به خود گرفته اند، سالیانی که گذشت زمان کوتاهی بود تا بتوانند بر پای خود بایستند و در همین زمان کوتاه نیز آنان در جنگ و نبردی شدید با طالبان قرار داشته اند. اردو و پولیس افغانستان در این مدت از یک سو با طالبان به نبرد پرداخته اند و از سوی دیگر برای حفظ شهرها و سرحدات کشور تلاش نموده اند و همچنان با معضل بزرگی چون کشت و قاچاق مواد مخدر دست و پنجه نرم کرده اند.

خروج نیروهای بین المللی از افغانستان نه تنها مایه نگرانی مردم افغانستان است که بیم از آن دارند که دوباره به فراموشی سپرده شوند، بلکه موجب نگرانی کشورهای همسایه افغانستان نیز است. امنیت افغانستان نسبت مستقیمی با امنیت کشورهای همسایه و منطقه و در نهایت با کشورهای جهان دارد. افغانستان در یک دوره پایگاه مهم تروریست های القاعده و گروه طالبان بود که سرانجام جامعه جهانی را وادار به ورود به افغانستان و مبارزه رویاروی با آنان در این کشور کرد. با خروج نیروهای بین المللی ترس از این که این طالبان و متحد آنان القاعده دوباره به افغانستان بیایند دوباره اوج می گیرد.

کشورهای منطقه و همسایه افغانستان در مدتی که افغانستان سرگرم مبارزه جدی علیه تروریزم و مواد مخدر بوده، نفس راحتی کشیده اند، زیرا افغانستان در خط مقدم جنگ علیه این پدیده ها قرار داشته و تروریستان و مافیای مواد مخدر نیز افغانستان را برای جنگ انتخاب کرده اند. اما با خروج نیروهای بین المللی و در صورتی دولت افغانستان نتواند به مقابله با این پدیده ها بپردازد، علاوه بر مردم افغانستان، اولین در قدم اول این کشورهای همسایه و منطقه هستند که در معرض تهدید افراط گرایی قرار می گیرند.

بنابر این دولت افغانستان و کشورهای متحد افغانستان در جنگ علیه تروریزم هم باید مردم افغانستان راباید قانع بسازند که خروج نیروهای بین المللی همراه با توانایی دولت افغانستان برای کنترول امنیت کشور و مبارزه با ناامنی و تروریزم است و هم باید برای کشورهای منطقه به اثبات برسد که افغانستان دوباره به وضعیت قبلی برنخواهد گشت. دولت افغانستان با حرارت و اشتیاق خاصی از خروج نیروهای بین المللی استقبال می کند، اما نتوانسته به مردم افغانستان و کشورهای همسایه این تضمین را بدهد و آنان را قانع بسازد که خروج نیروهای بین المللی هیچ صدمه ای به آینده افغانستان و منطقه نخواهد زد.

دیدگاه شما