صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۶ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

انتحاری می‌کنـم پس هستم

-

انتحاری می‌کنـم پس  هستم

جمله «من می اندیشم پس هستم» از جمله اندیشههای «رنه دکارت» در «رساله گفتار در روش» است.
گروههای تروریستی فلسفه وجودی خود را در کشتار و حمله به اماکن عمومی و آتش زدن مکاتب و انفجار پلها جستجو می کند، حمله امروز به مرکز ثبت احوال نفوس و قتل زنان و کودکان اوج سبوعیت و درندگی آن ها را نشان میدهند، انقطاع و انفصال لاین برق که از ضروریات زندگی مردم است نشان¬گر عمق استیصال و درماندگی آنهاست که ذلیلانه و زبونانه در پی اعلام موجودیت خویش هستند.
ایدئولوژیِ می¬کشم پس هستم، انفجار و انتحار می¬کنم پس هستم، کودکان و زنان را به قتل می¬رسانم پس هستم؛ نه با عقل و خرد جمعی و نه با آموزه¬های اسلامی و انسانی سازگاری دارد. رسول گرامی اسلام پیامبر آور نور و رحمت می¬فرماید: «بهترین مردم کسی¬است که به همنوعان خود سود برساند» در نتیجه بدترین مردم کسی است که به مردم ضرر و زیان برساند.
به طور قطع کسان که چنین اعمال غیر انسانی و غیر اسلامی را مرتکب می¬شوند، هرگز به اهداف پلید خویش نخواهند رسید بلکه کینه و نفرت و دشمنی و عداوت را برای خود ایجاد خواهند کرد، تجربه جنگ طی این چند سال در افغانستان نشان داده است که گروههای تروریستی با جنایتهای بی شماری که مرتکب شده است نفرت عمومی را در سراسر افغانستان به وجود آورده است و مردم افغانستان به ماهیت واقعی اینها به خوبی آشنا شده است، از این جهت است که  گروههای تروریستی در هرنقطه از افغانستان که وارد شده است با واکنش شدید مردم رو برو شده است.به عنوان نمونه میتوان به مقاومت مردم علیه طالبان و دیگر گروههای تروریستی در ننگرهار و هلمند اشاره کرد.
جنایت کاران همواره در اندیشه دینی مورد مذمت واقع شده است. میگوید هنگامی که جنایتکاری را در حالی که جماعتی از اوباش با او بودند نزد حضرت علی آوردند، ایشان فرمود:
«خوش مباد چهرههای که جز در کار زشت دیده نمیشوند»
نیچه فیلسوف آلمانی می¬گوید کسی که جنگ طلب است همواره در حال جنگ است؛ چون در زمان صلح با خودش درگیر خواهد شد.
قرآن کریم، اساسیترین علت فنا و نابودی احزاب وگروه¬ها را ظلم، ستم گری و تعدی معرفی کرده است. در سوره قصص/59 و سوره هود/ 117میفرماید: « ما جوامع را بی آن که مردمش ستمگر باشند نابود نمیسازیم».
« پروردگار تو بر آن نبوده است، جوامعی را که مردمش اصلاحگرند به ستم هلاک کند.»
بنابراین قرآن عامل اصلی زوال گروهها و دولتها را ظلم و ستم گری آنها میداند وعامل اصلی و مهم بقای آنها را عدل و اصلاحگری و انجام اعمال صالح میداند.
در آموزههای دینی خون ریزی، کشتار و ستم نسبت به مردم نهی شده است و انسان را به عنوان خلیفه الهی بر روی زمین معرفی کرده است و انسان در اندیشه دینی دارای چنان جایگاه بلند وکرامت است که در قران کریم کشتن یک فرد را درحکم کشتن همه¬ی انسانها و احیای یک فرد را در حکم احیای تمام انسانها میداند.
با کمال تآسف باید اذعان کرد که امروز مدعیان پیروی از دین و آموزههای دینی با فهم غلط از دین به کشتار مردم بی گناه رو آورده است و تلاش میکند که جنایتهای خود را توجیه کند و مشروعیت ببخشد، در حال که  در اسلام، حرمت انسان و حق حیات او چنان والاست که کشتن یک نفر به ناحق، چنان کشتن همه¬ی جامعه دانسته شده است؛ زیرا فرد، گروه و حکومتی که بتواند دست به خون بی گناهی بیالاید، این آمادگی را دارد که جامعهای را بکشد و فدای خود کامگی و قدرت طلبی خود نماید؛ جامعه¬ی انسانی در حقیقت یک واحد بیش نیست که بر افراد آن یک حکم جاری است و کشتن یک فرد به منزله¬ی هر فرد و تک تک جامعه و همه مردمان است. وحرمتی سنگین تر از این نیست.
با توجه به اهمیت حق حیات انسانها، خون انسانها، خط قرمزی است که سخت باید حریم آن پاس داشته شود و هیچ کس و هیچ قدرتی جرأت تعدی به این حریم را نداشته باشد.
دولت افغانستان با توجه به قدرت و امکاناتی که در اختیار دارد موظف است از جان و مال مردم پاسداری کند و اجازه ندهد گرو های تروریستی به جان و مال مردم تجاوز کند و هر روز فاجعه خلق کند و مردم را داغدار نمایند، حمله امروز به مرکز ثبت احوال نفوس در برچی نشان دهنده این واقعیت تلخ است که نیروهای امنیتی به تهدیدات که از ناحیه دشمن صورت میگیرد توجه لازم ندارد، در حال که به همه روشن بود که مراکز ثبت احوال نفوس یکی از اهداف گروههای تروریستی است تا مردم جهت اشتراک در انتخابات به مراکز ثبت نام مراجعه نکند. متآسفانه این تهدید دشمن تآثیر داشته است و حضور کم رنگ مردم به مراکز ثبت نام جهت اشتراک در انتخابات به خاطر تهدیدات است که از ناحیه دشمن صورت گرفته و میگیرد. برای این که راه چنین فاجعهای بسته شود و هر روز شاهد تکرار یک فاجعه انسانی نباشیم دولت افغانستان می بایست یک پالیسی مشخص را در جهت امنیت مردم و اماکن عمومی و مهار عملیات گروههای تروریستی در پیش گیرد و در پالیسیهای موجود تجدید نظر کند و اگر این روند ادامه یابد و هر روز شاهد قربانی شدن صدها انسان بی گناه در نقاط مختلف کشور باشیم، بدون تردید دولت افغانستان با چالشهای جدی مواجه خواهد شد.
ژنرال آمریکایی جورج پتن که در جنگ با آلمان شرکت کرده میگوید: ورود به جنگ مستلزم داشتن سلاح است آری... اما پیروزی در آن نیازمند داشتن عقل است. امروز برای دنیا ثابت شده است که گروه داعش و امثال اینها فقط برای جنگ و کشتار و ویران کردن کشور طرح و برنامه دارند و هدف غایی آنها از بین بردن انسانیت و بشریت است و آنها عروسکهای کوکی هستند که از خود هیچ اراده ی ندارند.
به راستی آنهایی که در قتل عام دست میزند و با رنگ و لعاب دینی کارهای خلاف انسانی و اسلامی خود را توجیه و جانیان خون آشام وخون ریز را از این رفتار خبیثانه تزکیه میکنند میتواند مدعی دین و دین داری باشند؟ خوشبختانه ماهیت واقعی گروهای خشونت طلب و تروریستی برای مردم دنیا روشن شده است و ممکن است که آنها چند صباحی با کشتار و عملیاتی تروریستی اظهار وجود کند و لی این روند ادامه نخواهد یافت و به زودی مسلمانان این گروههای تروریستی را که بنام اسلام و دین جنایت میکند از دامن اسلام برخواهد داشت و آن روز نزدیک است. 

دیدگاه شما